7 nejčastějších klientských chyb ve stavebním spoření


14. 04. 2021  00:20     Veronika Kalátová     komentáře (0)

Také jste si mysleli, že se na stavebním spoření nedá nic pokazit? Analýza nejčastějších chyb ukazuje, že se dá dělat hodně chyb díky nedostatečné znalosti produktu. Jak tedy minimalizovat poplatky a maximalizovat zisky u stavebního spoření, u jednoho z nejoblíbenějších produktů v České republice?

7 nejčastějších klientských chyb ve stavebním spoření
Prezentace stavebního spoření finančními poradci obvykle vychází ze všeobecných znalostí tohoto produktu, přesto kvalita nabídky a samotná argumentace může zvýšit kompetence profesionálního přístupu. Důležité je poznat situaci klienta a jeho potřeby detailní analýzou finančních potřeb a teprve na jejich základech připravit konkrétní nabídku, na které poradce může postavit svůj výklad.

Praxe však ukazuje, že nabídka produktu stavebního spoření nebývá poskytnuta uceleně a kvůli tomu klienti mohou přijít o maximální zisk, o výhody spojené s úvěrovou částí či může být narušena flexibilita likvidity naspořených prostředků. Proto se zaměřím na nejčastěji diskutované oblasti, při kterých je nutné být obezřetný. I tento produkt si zaslouží výrazně vyšší pozornost, než dostává! Každý klient může mít vlastní cestu ke splnění určitého očekávání. Je důležité, aby zájemce o stavební spoření pochopil, proč finanční poradce přistupuje k jeho situaci, při konkrétní potřebě, vybraným způsobem.

Analýza odhalila tyto nejčastější chyby ve stavebním spoření:

  1. Zbytečně vysoká Cílová částka na smlouvách určené pro spoření

Základním kamenem otevření účtu stavebního spoření je zvolení Cílové částky. Jakou výši by tato Cílová částka měla mít? Cílová částka se skládá ze spořící části a případně části úvěrové. Tedy klient, který o úvěru neuvažuje, by tuto úvěrovou část započítávat neměl. Z Cílové částky se obvykle vypočítává vstupní poplatek ve výši 1 %, tedy je rozdíl, zda máme Cílovou částku 300 nebo například jen 200 tisíc korun, zda platíme poplatek 3 000 Kč nebo jen 2 000 Kč.

Výši Cílové částky není třeba tolik řešit v případě, kdy máme štěstí na marketingovou nabídku, která umožňuje podepsat smlouvu bez vstupního poplatku.

  1. Smlouvy na delší období, než je vázací doba 6 let

Délka smlouvy o stavebním spoření je obvykle klienty vnímána jako šestiletá, primárně z důvodu šestileté vázací lhůty, která umožňuje využít státní dotace na cokoliv. Následně klient po této době očekává, že produkt skončí a jsou mu vyplaceny jeho naspořené peníze. Přesněji řečeno – klienti se mylně domnívají, že smlouva je na dobu určitou. Ale stavební spoření se uzavírá na dobu neurčitou a ukončení smlouvy o stavebním spoření se řídí obchodními podmínkami stavebních spořitelen. Ukončení smlouvy může nastat několika způsoby a ten nejčastější je výpovědí klienta. Tato výpovědní lhůta obvykle trvá 3 měsíce a začíná běžet od 1. následujícího měsíce. Pokud očekáváte přidělení naspořených peněz ihned po uplynutí šesti let, je vhodné řešit ukončení smlouvy v dostatečném předstihu.

 

V případě, že chcete smlouvu na delší období, je třeba zvážit další podmínky s tímto krokem spojené:

  • Výnos/ zisk – ve smlouvě je uváděna úroková sazba z vkladů, která je obvykle po šesti letech automaticky snížená podle podmínek konkrétního sazebníku či úrokového lístku stavební spořitelny. Klient má nárok získávat další státní dotaci z vkladů, ale celý jeho naspořený kapitál je úročen obvykle nižší úrokovou sazbou, jež nepokryje ani míru výše inflace. Zdali se tato investice nadále vyplatí, či ne, záleží na časovém horizontu, na tom, zda má klient i jiné investiční možnosti/ rezervy a na jeho potřebách (možná plánuje využití prostředků na bydlení v příštích 2–3 letech).
  • Riziko investice – je velmi nízké. Vklad je pojištěný a je tu také jistota pevně stanoveného úroku, i když nedostatečného, neb nepokrývá ani míru inflace.
  • Likvidita – zda je pro klienta tříměsíční výpovědní lhůta omezující, či nikoli, záleží opět na jeho osobní situaci. V případě, kdy má na toto překlenovací období jinou rezervu, časové období výpovědi nehraje roli. V případě, že jinou rezervu nemá, je stále možné využít „dohody“ i za cenu další podmínky společnosti.

 

  1. Více smluv v rodině, kde se spoří méně než 20 000 Kč na smlouvu

Férové spoření na více členů v jedné rodině se nemusí vyplatit. Je zvykem, že rodiče, kteří mají například tři děti a chtějí jim spořit, otevřou tři stavební spoření s měsíčním vkladem 500 Kč na každého účastníka/dítě. Co tato situace rodičům přináší za nevýhodu? Výrazně vyšší poplatky.

Zaprvé: vyšší poplatek z cílové částky. Smlouva s měsíčním vkladem 500 Kč, kdy klient uspoří okolo 38 000 Kč za 6 let, má doporučenou cílovou částku okolo 60 000 Kč. Tři smlouvy při poplatku ve výši 1 % z cílové částky (dohromady 180 000 Kč) mají celkové náklady 1 800 Kč. Kdyby klient uzavřel jednu smlouvu s měsíčním vkladem 1 500 Kč, naspoří celkem téměř 120 000 Kč, tomu odpovídající cílová částka by mohla dosáhnout 130 000 Kč a klient by tak ušetřil na poplatku 500 Kč.

Další (v tomto případě výrazně vyšší zbytečné náklady) jsou poplatky za vedení účtu. Klient na každé ze smluv platí poplatek 300–360 Kč ročně. Po celých 6 let platí zbytečně poplatky za tři smlouvy místo za jednu. Jeho ztráta by tedy mohla dosáhnout až výši 3 600– 4 420 Kč, navíc navýšená o ztrátu ze zhodnocení. Ve chvíli, kdy spoření neukončí přesně po šesti letech, se ztráta prohlubuje.

  1. Smlouvy na nezletilé osoby aneb jaká rizika to přináší

Sami rodiče smlouvu nemají a dávají přednost variantě uzavřít spoření svým dětem. Proč nevyužít stavebního spoření pro děti hned na prvním místě? Prostředky, které vkládáte na účet dítěte, se stávají jeho vlastnictvím. Peníze patří dětem! V případě, že je po ukončení smlouvy nevyužijete v jeho prospěch, má dítě možnost se v dospělosti bránit, žalovat vás a chtít peníze zpátky. Každý rodič či zákonný zástupce může v dobré víře dítěti spořit a opravdu mít zájem, aby tyto investované peníze jednou sloužily dětem. Kde má ale klient jistotu, že se jeho finanční situace nezmění a nebude muset využít těchto prostředků pro jiné účely?

Další problém může nastat při ukončení smlouvy. Smlouvu o stavebním spoření mohou ukončit pouze oba rodiče/všichni zákonní zástupci najednou nebo na základě souhlasu opatrovnického soudu. V tomto případě není od věci úvaha: mají zákonní zástupci jistotu, že v době ukončení smlouvy budou fungovat rodinné vztahy? Budou se zákonní zástupci schopni dohodnout, jak naloží s uspořenými prostředky ve prospěch dítěte? Když se zákonní zástupci nedohodnou, smlouva zůstává dítěti do jeho dospělosti nebo je nutné se obrátit na opatrovnický soud.

Poslední otázkou je, kolik bude dítěti let po ukončení vázací lhůty? V případě, že dítě bude plnoleté, zákonní zástupci již nemají k penězům přístup. Pak záleží pouze na dítěti, jak s penězi naloží. Na první pohled to nemusí být problém, ale bude dítě skutečně dostatečně zralé a finančně gramotné, aby bylo schopné se správně rozhodnout, co se svými penězi udělá? Využije je na studia, jak bylo původně plánováno, nebo je bude chtít utratit způsobem, s jakým nebudou rodiče souhlasit?

  1. Více smluv na jedno rodné číslo

Stavební spoření s vázací lhůtou 6 let se může zdát pro některé klienty dlouhá doba. Možná právě proto přišli finanční poradci s doporučením zakládat novou smlouvu například každý třetí rok na jedno rodné číslo. Po uplynutí první vázací lhůty čerpat státní dotaci začnou postupně smlouvy ukončovat. Rotace těchto smluv, kdy pouze jedna z nich je evidovaná pro čerpání státní dotace, tak umožňuje klientovi využívat státní dotace dříve. Ale pozor, i zde se tento proces nevyplatí díky poplatkové politice.

Nejčastěji nastává překlenutí dvou smluv v době, kdy klient dává výpověď, která trvá určité časové období, a zároveň již uzavírá novou smlouvu. Je třeba už při nabídce klientovi sousled dvou smluv objasnit. Finanční poradce v rámci argumentace vysvětluje nejen „zkrácení vázací lhůty“, ale i jak funguje přidělení státní dotace na novou smlouvu. Může se totiž stát, že na nové smlouvě ještě nebude čerpat státní dotaci, neboť ji vyčerpá na té staré smlouvě za kalendářní rok, ale má povinnost platit poplatky za vedení nové smlouvy. Pro klienta s účelem čistě spořit, se tato forma nedoporučuje, protože právě poplatky snižují možnost vyššího zhodnocení.

  1. Změna smlouvy (změna tarifu)

Každá změna smluv může způsobovat určité znevýhodnění, a právě změna tarifu se může u některých stavebních spořitelen prodražit. Stavební spořitelny nabízejí spořicí a úvěrové tarify smluv. Například klientovi, který uzavírá čistě spořicí typ smlouvy, se změní situace a má zájem o změnu – uvažuje o využití úvěru. Požádá o změnu tarifu a stavební spořitelna si naúčtuje poplatek za tento přechod mezi tarify. Poplatek za změnu tarifu bývá dost vysoký a každá spořitelna ho počítá jinak. Proto je doporučováno již při podpisu smlouvy o stavebním spoření dobře zvážit, jaký tarif smlouvy klient potřebuje.

Nejdiskutovanějším tématem je změna tarifu při změně cílové částky. Změnu cílové částky klienti využívají ze dvou důvodů. První důvod je potřeba získání vyššího úvěru. Druhý důvod je například prodloužení spořicí doby. Klientovi probíhá změna cílové částky, za kterou obvykle zaplatí 1 % ze zvýšení cílové částky, a navíc se může změnit i tarif z důvodu, že původní tarif smlouvy již není v nabídce stavební spořitelny. Pak je navrhnuta alternativa, za kterou klient taktéž může zaplatit nemalou částku. Vždy je třeba klienta seznámit nejen s novým tarifem, ale i s případnou změnou úrokové sazby a se všemi poplatky s tímto krokem spojenými.

  1. Čerpání úvěru/meziúvěru dle potřeby

Překlenovací úvěr je produkt stavební spořitelny, který vám umožní si zapůjčit peníze již v době vaší spořicí fáze. Klient při čerpání překlenovacího úvěru, kdy pokračuje ve spoření a vyčkává na dopočet hodnotícího čísla, svou splátkou nesplácí jistinu, ale pouze úrok! Klient platí úrok z celé cílové částky, tedy i jakoby z peněz, které šetří. Tato forma úvěru se vyplatí u nižších částek a rozhodně by neměla nahrazovat hypotéku.

Porovnání úvěru stavební spořitelny vs. hypotéky

stav porovnání

UPOZORNĚNÍ: Výsledky porovnání touto tabulkou by neměly být jediným parametrem pro rozhodnutí, který produkt zvolit. Určitě je dobré znát ukazatele, jako je úroková sazba, RPSN a také výše splátek. Ale také je třeba zohlednit další nákladové položky například při požadované změně smlouvy, při přefinancování nebo podmínky náročnosti zpracování žádosti, zajišťování úvěru apod. Dále ceny při připojištění úvěru a případně další nabídnuté benefity.

Jak optimálně využívat stavební spoření pro maximální zisk?

Stavební spoření je velmi často využívané jako forma investice s vysokou ochranou vkladu (pojištění vkladu), tedy minimálním rizikem, a se ziskem, který je vyšší, než je míra inflace. Klienti, kteří mají zájem maximalizovat výši zisku, využívají minimální délky 6 let a pár týdnů k získání až 8 státních dotací.

Více o stavebním spoření, jak využít tento produkt pro optimální spoření najdete v knize Finanční zralost – klíč k finanční spokojenosti od Veroniky Kalátové.

Logo AirBank anketa7 nejčastějších klientských chyb ve stavebním spoření

Diskutovat (0)


Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili

29269745664

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

200


ČÍSLO TÝDNE - 200 právě tolik miliard korun bude stát dle výsledků tendru výstavba jednoho bloku jaderné elektrárny v Dukovanech. Stavět se však mají hned dva bloky najednou.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 25,3860
Kurz USD Americký dolar 1 USD 23,3900
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,9360
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 30,1960
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 26,2315
Kurz HUF Forint 100 HUF 6,5100
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 5,1051
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více