Česká spořitelna:
Konsolidované výsledky 1H 2019


31. 07. 2019  00:15          komentáře (0)

Česká spořitelna vykázala v 1. pololetí 2019 excelentní finanční výsledky. Konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o 10,5 % na 8,7 mld. Kč, provozní zisk
vzrostl o 19,5 %

Česká spořitelna: Konsolidované výsledky 1H 2019
Česká spořitelna vykázala k 30. červnu 2019 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 8,7 mld. Kč. Čistý zisk za stejné období roku 2018 činil 7,9 mld. Kč, v meziročním porovnání se tak čistý zisk zvýšil o 10,5 %. Provozní zisk vzrostl ještě výrazněji – o 19,5 % na 11,3 mld. Kč.


„Ve výborných výsledcích České spořitelny se odráží stále silná domácí ekonomika a rostoucí spotřeba domácností. Díky důvěře našich klientů jsme meziročně dosáhli více než 10% nárůst čistého zisku a provozní zisk vzrostl téměř o 20 %. Ve firemním úvěrování jsme potvrdili pozici lídra trhu a jsme jedničkou také na trhu podílových fondů. Kromě výborných finančních a obchodních výsledků máme také radost ze stále se zvyšujícího počtu spokojených klientů, kteří by naši banku dále doporučili (ukazatel NPS),“ uvedl předseda představenstva České spořitelny Tomáš Salomon.


HLAVNÍ UKAZATELE
Česká ekonomika stále profituje z příznivého makroekonomického vývoje, navzdory postupnému zpomalování
hospodářského růstu. Vysoký růst spotřeby českých domácností pokračuje, jelikož ho pohání napjatý trh práce
a pozitivní nálada domácností.

Největší podíl na nárůstu provozního zisku měl čistý úrokový výnos v souvislosti s rostoucími úvěrovými obchody a nárůstem úrokových sazeb. K růstu provozního zisku výrazně přispěly také čistý zisk z obchodních operací a čistý výnos z poplatků a provizí. Velké navýšení provozního zisku je důvodem významného zlepšení ukazatele poměru provozních nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) na 45,7 % z 49,2 % v 1. pololetí 2018.

Čistý úrokový výnos, nejdůležitější složka provozních výnosů, zaznamenal další výrazné zvýšení. Ve srovnání
s 1. pololetím 2018 narostl čistý úrokový výnos o 11,5 % na 14,7 mld. Kč. Růst byl způsoben rostoucími klientskými úvěrovými obchody, rostoucími výnosy z dluhových cenných papírů a zvyšováním úrokových sazeb Českou národní bankou. Ačkoli se některé úrokové sazby zvýšily, tak čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům poklesla z 2,15 % na 2,08 %. Pokles byl způsoben vysokým objemem nízkoúročených obchodů s ČNB a pokračujícím konkurenčním tlakem na bankovním trhu. Bez mimořádného růstu nízkoúročených aktiv poklesla čistá úroková marže z 2,69 % na 2,55 %.


Po sedmi letech poklesu čistého výnosu z poplatků a provizí zaznamenala Česká spořitelna obrat. V 1. pololetí 2019 se čistý výnos z poplatků a provizí zvýšil meziročně o 3,8 % na 4,5 mld. Kč. Česká spořitelna úspěšně navýšila příjmy zejména ze správy finančního majetku, služeb depozitáře, karetních transakcí a optimalizací
nákladových poplatků na úvěrové provize.


Čistý zisk z obchodních operací v meziročním porovnání mimořádně vzrostl o 43,3 % na 1,5 mld. Kč, což bylo
způsobeno cizoměnovými operacemi v retailovém i korporátním segmentu. Celkové provozní náklady se v meziročním srovnání zvýšily o 4,1 % na 9,5 mld. Kč. Náklady na zaměstnance vzrostly o 6,7 %, především kvůli nárůstu mezd. Navzdory vyššímu příspěvku do Fondu pojištění vkladů klesly ostatní správní náklady o 4,7 %. Pokles byl také zapříčiněn implementací účetního standardu IFRS 16, která vedla ke strukturálním změnám ve výkazu zisku a ztráty, především mezi ostatními správními náklady (pokles) a odpisy hmotného a nehmotného majetku (nárůst).


Zisk ze znehodnocení finančních nástrojů (tj. saldo tvorby opravných položek a rezerv na úvěrová rizika) dosáhl výše 0,2 mld. Kč. Navzdory pozitivnímu dopadu do výkazu zisku a ztráty došlo k meziročnímu zhoršení kvůli mimořádně velkému rozpouštění opravných položek na úvěrová rizika v 1. pololetí 2018. Kvalita úvěrového portfolia zůstává na vysoké úrovni s nízkým objemem nových úvěrů v selhání a výjimečně malým portfoliem rizikových úvěrů. Ostatní provozní výsledek (-0,7 mld. Kč) zahrnuje zejména ostatní výnosy a náklady nesouvisející s běžnou činností Skupiny, tvorbu rezerv a výsledky z prodeje či přecenění hmotného a nehmotného majetku. V této položce byl rovněž zahrnut povinný příspěvek do Fondu pro řešení krize ve výši 682 mil. Kč, což znamenalo výrazný nárůst (+39,7 %) ve srovnání s příspěvkem placeným v 1. pololetí 2018 (488 mil. Kč).


Konsolidovaná bilanční suma dosáhla k 30. červnu 2019 výše 1 504,5 mld. Kč a ve srovnání s objemem bilanční sumy k 31. prosinci 2018 se zvýšila o 5,5 %. V průběhu 1. pololetí 2019 pokračovaly změny ve struktuře aktiv, což mělo za následek nárůst úvěrů a pohledávek za klienty a za bankami včetně reverzních repo operací s ČNB. Vzrostl i objem dluhových cenných papírů v naběhlé hodnotě. Na pasivní straně bilance se zvýšily hlavně vklady klientů. Aktivní i pasivní strana bilance byly ovlivněny také výše zmíněnou implementací nového účetního standardu IFRS 16, který způsobil nárůst obou stran bilance o 2,7 mld. Kč.


Vlastní kapitál připadající na vlastníky mateřského podniku k 30. červnu 2019 představoval 129,4 mld. Kč, což je o 5,6 % více než na konci roku 2018. Česká spořitelna vydala v červnu 2019 dodatečný Tier 1 kapitál ve výši přibližně 9 mld. Kč s cílem posílit kapitálovou základnu. Celkový kapitálový poměr (Tier 1+2) za Skupinu České spořitelny dosáhl 20,6 %, což je významně nad minimálními regulatorními kapitálovými požadavky. Růst klientských úvěrů pokračoval i v 1. pololetí 2019. Hrubý objem klientských úvěrů Skupiny ČS očistěný o vliv reverzních repo operací meziročně vzrostl o 6,8 % na 730,0 mld. Kč. (Reportovaný růst činil 4,9 %.)

Portfolio úvěrů domácnostem (pouze ČS) se v meziročním srovnání zvětšilo o 7,2 % na 394,2 mld. Kč, především díky hypotékám fyzickým osobám (+8,9 %), úvěrům malým podnikům (+4,9 %) a spotřebitelským úvěrům (+3,0 %). Objem úvěrů podnikatelským subjektům (tzv. wholesale, pouze ČS) se bez vlivu reverzních repo operací meziročně zvýšil o 6,0 % na 265,9 mld. Kč. Důvodem byl silný růst úvěrů velkým korporacím (+7,9 %), malým a středním podnikům (+6,4 %) a segmentu komerčních nemovitostí (+10,6 %).


Závazky ke klientům vzrostly ve srovnání s 1. pololetím 2018 o 13,9 % na 1 047,2 mld. Kč. Vklady domácností se zvýšily o 6,9 % na 695,1 mld. Kč. Vklady korporátní klientely vzrostly o 9,5 % na 206,2 mld. Kč a vklady klientů veřejného sektoru se vlivem přílivu volatilních krátkodobých vkladů meziročně výrazně zvýšily o 79,9 % na 145,9 mld. Kč.


Celkový počet klientů Finanční skupiny ČS k 30. červnu 2019 činil 4,58 milionu, ze kterých přibližně 1,54 milionu využívalo v 1. pololetí 2019 digitální bankovnictví. Celkový počet vydaných aktivních platebních karet ČS se zvýšil v meziročním porovnání o 1,7 % a dosáhl výše 2,89 milionu kusů, přičemž z tohoto počtu představovaly kreditní karty 173 tisíc kusů. Objem transakcí uskutečněných v 1. pololetí 2019 u obchodníků kartami České spořitelny se ve srovnání s 1. pololetím 2018 zvýšil o 15,5 % na 99,4 mld. Kč. Počet bankomatů a platbomatů České spořitelny se meziročně zvýšil o 69 na 1 778 kusů.Česká spořitelna: Konsolidované výsledky 1H 2019

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2021 na poplatcích již celkem zaplatili

6990659337

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Nákupy kartou na internetu nadále potvrdíte u Air Bank i bez aplikace. Připravuje pro vás náhradní řešení


Nedávno jsme vám oznámili, že se začátkem dubna rozloučíme s možností potvrzovat některé nákupy kartou na internetu prostřednictvím samotného opsání číselného kódu z SMS. To pořád platí. Podle směrnice Evropské unie PSD2 to totiž už není dostatečný způsob ověření. Nic se nezměnilo ani na našem doporučení používat k potvrzování mobilní aplikaci My Air, protože je to nejen bezpečnější, ale také o dost pohodlnější způsob. Ostatně proto už většina z vás aplikaci k potvrzování používá.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 26,3470
Kurz USD Americký dolar 1 USD 22,1170
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,7465
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 30,5755
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 23,7565
Kurz HUF Forint 100 HUF 7,1800
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 5,3973
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více