Glosa Miroslava Škváry:
Co čekat v oblasti vzdělávání v pojišťovnictví?


26. 08. 2019  00:06     Miroslav Škvára     komentáře (0)

Jsme právě uprostřed prázdnin, sluníčko nám letos přeje, takže je ideální čas na odpočinek a k nabrání sil. A možná právě proto je toto období vhodné i k zamyšlení nad tím, co čekává pojistný trh na podzim.

Glosa Miroslava Škváry: Co čekat v oblasti vzdělávání v pojišťovnictví?
V ČR působí k 1.8.2019 dle evidence ČNB celkem 25 subjektů, které řadí regulátor do kolonky „Pojišťovny a pobočky zahraničních pojišťoven“. Dále ČNB eviduje více než 34 tisíc vázaných zástupců a více než šest a půl tisíce pojišťovacích zprostředkovatelů. Všech výše uvedených subjektů se velmi dotýká Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. Mám na mysli zkoušky odborné způsobilosti, které jsou učeny pro tyto kategorie:

 • Samostatný zprostředkovatel
 • Vázaný zástupce
 • Doplňkový pojišťovací zprostředkovatel
 • Pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká republika

Všechny tyto kategorie si budou muset vybrat, jaký typ zkoušky je pro ně nejvhodnější. Dle § 8 vyhlášky č. 195/2018 Sb., existuje několik typů odborné zkoušky.

Základní typy zkoušek

 • Životní pojištění (120 min)
 • Pojištění motorových vozidel (90 min)
 • Neživotní občanské pojištění (120 min)
 • Neživotní pojištění podnikatelů (135 min)
 • Pojištění velkých pojistných rizik (150 min)

 
Kombinované typy zkoušek

 • Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (135 min)
 • Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min)
 • Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min)
 • Souhrnná zkouška na pojištění (180 min)

 


Ale vraťme se na začátek. Účinnost zákona byla stanovena od 1.12.2018 a nyní se pojistný trh nachází v přechodném období. „V paragrafu č. 122 - Prokazování odborné způsobilosti je uvedeno, že do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona lze odborné znalosti a dovednosti pro distribuci pojištění nebo zajištění prokázat dokladem o odborné znalosti podle § 18 zákona č. 38/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo čestným prohlášením osoby oprávněné distribuovat pojištění nebo zajištění podle tohoto zákona.Čestné prohlášení se může týkat pouze pracovníků osoby oprávněné distribuovat pojištění nebo zajištění podle tohoto zákona, jejích vázaných zástupců nebo doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů nebo osob, které nebyly oprávněny distribuovat pojištění nebo zajištění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona."

 

 


A to je také jeden z nejčastějších dotazů, které dostáváme “Dokdy musím absolvovat certifikaci?“ a dalším častým je „Kdy certifikace začnou?“ ČNB k 1.8.2019 eviduje 13 akreditovaných osob, které jsou oprávněny certifikační zkoušky pořádat a vydávat osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky. Již tedy máme akreditované osoby, ale musíme ještě počkat na zkušební otázky, kterých bude schváleno ČNB celkem 2 000 a na 100 případových studií.

Soubor zkouškových otázek se dle vyhlášky (195 VYHLÁŠKA ze dne 30. srpna 2018, o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění) aktualizuje alespoň jednou za kalendářní rok. Počet připravených zkouškových otázek prověřujících odborné znalosti nesmí při aktualizaci klesnout pod 1 200 a počet případových studií pod 80.

 


Takže dalším krokem, který očekáváme v září 2019, bude zveřejnění otázek a poté bude teprve možné vypsat první termíny zkoušek. Jsem v každodenním kontaktu s poradci, a proto vím, že většinou konstatují, že na zkoušky není třeba moc pospíchat. Mají při ruce jeden argument, který vyplývá z těchto dvou paragrafů:

§ 59 Následné vzdělávání 

(1) Rozsah následného vzdělávání činí alespoň 15 hodin v každém kalendářním roce. Následné vzdělávání je zaměřeno na prohlubování odborných znalostí a dovedností podle skupiny odbornosti osoby uvedené v § 55.

(2) Prvním kalendářním rokem, kdy osoba uvedená v § 55 musí absolvovat následné vzdělávání, je kalendářní rok následující po kalendářním roce, ve kterém tato osoba úspěšně vykonala odbornou zkoušku, v případě odbornosti pro distribuci zajištění kalendářní rok následující po kalendářním roce, ve kterém tato osoba prokázala získání odborných znalostí a dovedností pro distribuci zajištění podle § 56 odst. 4. Jestliže tak nemohla učinit ze závažného důvodu, musí tato osoba absolvovat následné vzdělávání bez zbytečného odkladu poté, co tato překážka odpadla.

§ 60 

Oprávnění provádět odborné zkoušky a pořádat programy následného vzdělávání. Provádět odborné zkoušky a pořádat programy následného vzdělávání pro distribuci pojištění může pouze akreditovaná osoba.

V praxi to znamená, že pokud si zprostředkovatel odloží zkoušku až na rok 2020, bude se ho následné vzdělávání týkat až v roce 2021.

 


Ještě se vrátím ke zkouškám. Vždy vzniká otázka, jak bude zkouška těžká a kolik času mi zabere příprava? Podíval jsem se na dlouhodobé statistiky Vectoru (certifikováno celkem více než 12 000 poradců) a na data, která zveřejnila ČNB. Je zřejmé, že každá další certifikace je těžší, než byla ta předchozí. Nejlehčí bylo doplňkové penzijní spoření, náročnější jsou spotřebitelské úvěry a (zatím) nejtěžší jsou investiční produkty.

Takže již v závěru letošního roku zjistíme, kam se do této dlouhodobé statistiky zařadí pojistné produkty. A ještě přidám na závěr jednu myšlenku. Z našich šestiletých zkušeností z certifikací vyplývá, že po každé zkoušce odborné způsobilosti a ukončení přechodného období se sníží počet osob, které uvedený produkt sjednávají. Důvody jsou známé – ukončení činnosti z důvodu dosažení důchodového věku a neochoty pokračovat, náročnost zkoušek nebo úzká specializace a neuzavírání několika typů produktů. Podobnou situaci očekávám i v případě pojistných produktů.

Souhrnná tabulka typů zkoušek na pojistné produkty

Souhrnná tabulka typů zkoušek na pojistné produkty

Zdroj: VECTOR Certifikace s.r.o.Glosa Miroslava Škváry: Co čekat v oblasti vzdělávání v pojišťovnictví?

Diskutovat (0)