GEEN Zelená banka:
Česká spořitelna hraje v ekologii první ligu


28. 08. 2015  00:42     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Společně s naším partnerem společností GEEN - General Energy, a.s. jsme spustili hodnocení bank ve vztahu k jejich ekologické odpovědnosti. Jak je v ekologii, úsporách energií a podpoře zelených zdrojů aktivní Česká spořitelna? 

GEEN Zelená banka: Česká spořitelna hraje v ekologii první ligu
Hodnocení této banky se dozvíte po vyhlášení výsledků části hodnocení GEEN Zelená banka. Toto hodnocení realizuje právě náš titulární partner General Energy, a.s., která se podpoře a investicím do zelených zdrojů energie jako investor dlouhodobě a aktivně věnuje

Česká spořitelna je jedna z největších tuzemských bank. Tato banka patří k tzv. velké trojce.  Česká spořitelna se nejen ekologicky chová, ale také ekologické aktivity přímo podporuje. Zaměřuje se přitom na aktivity, které jsou zaměřeny zejména na snižování spotřeby energií (elektřina, teplo, plyn, voda) a na aktivity, které zmírňují dopad činností banky na životní prostředí. Česká spořitelna také umí motivovat své zaměstnance i pobočky k ekologickému chováním zajímavými soutěžními akcemi, jako je například Energetická liga.

Aktivity zaměřené na ekologické chování zaměstnanců banky a mechanismy redukující spotřebu energií na pobočkách

- V rámci Programu snižování spotřeb energií získávají pobočky pravidelně informace o spotřebách energií (voda, teplo, plyn a elektřina). Na tento program realizovaný v pobočkové síti České spořitelny navazuje projekt Energetická liga, který v rámci webové aplikace na intranetu poskytuje všem zaměstnancům ČS informace o spotřebách energií ve všech objektech ČS a vytváří žebříček s pořadím spotřeby elektřiny jako nejnáročnější energetické disciplíny od “nejlepších” (nejméně energeticky náročných objektů) až po ty “nejhorší” (nejvíce energeticky náročné objekty). Energetickou ligu spustila banka v únoru 2015; objekty v portfoliu ČS klasifikujeme dle metrů čtverečních, případně typů objektů (např. pobočky v obchodních centrech) a žebříček spotřeby energií aktualizujeme na měsíční bázi.

- ČS ve svých objektech implementuje zařízení pro vzdálený monitoring a regulaci technologických prvků, tzv. MaR a WAN facility. V průběhu roku 2014 byla tato zařízení nainstalována v rámci modernizací a rekonstrukcí objektů u dalších 70 budov; celkem je tak zavedeno toto zařízení u 271 budov.

- ČS se rovněž zaměřuje na meziroční vykazování a sledování vývoje uhlíkové stopy banky, a to jednotlivě za oblasti mobility, spotřeby papíru a spotřeby energií.

- Banka připravuje environmentální e-learning pro zaměstnance ČS

- Instalace GPS do firemních vozů a snaha o udržení vozového parku, který disponuje pouze vozy s nízkými emisemi a je ohleduplný vůči životnímu prostředí.

- ČS podporuje zaměstnance v dojíždění do práce na kolech. Pro tyto účely zbudovala ČS hned několik parkovacích zón pro kola, tzv. koláren.

- ČS rovněž implementuje projekt virtualizace, který by měl vest ke snížení spotřeby elektřiny díky nahrazení počítačů terminály.

- ČS prosazuje třídění odpadu (směs, plast a papír) na všech objektech centrály a také na většině objektů pobočkové sítě, kde je to technicky možné (lze zajistit odvoz tříděného odpadu). Zároveň jsou v objektech centrály a na cca 25-30 pobočkách umístěny sběrné boxy, které usnadní třídění menších elektrozařízení. ČS následně zajišťuje odvoz a ekologické zpracování elektroodpadu.

Aktivity spojené s redukcí spotřeby papíru

Byla zahájena implementace nového systému Facility Managementu, která by  měla vést k:

- redukci stávajících dodavatelů s možností integrované služby

- digitalizaci agendy technické správy budov, úklidů a nakládání s odpady

- příprava na komplexní pasportizaci budov a technologií v tomto systému

- do 2Q/2016 kompletní digitalizace pasportů budov a technologií

- digitalizace objektové a provozní dokumentace vč. ENE a EN auditů

- jednotný reporting a komplexní funkcionalita k agendě energie

- podpora mobilních platforem, digitalizace agendy, reportingu, sdílení informací

- Od roku 2013 banka používá pouze recyklovaný papír, jehož proces výroby je certifikován dle ISO 9001 a 14001 a splňuje kritéria Eco-Management and Audit Scheme (EMAS). Používaný papír rovněž získal certifikát Blue Angel.

Participace na přípravě a implementaci projektu Bezpapírová banka, jehož cílem je přesunout klientskou dokumentaci a s ní spojenou administrativní zátěž z pobočkové sítě do nově vybudované centrální spisovny v Hradci Králové. Nové procesy budou podpořeny aplikací eSpis, která bance pomůže sledovat tok dokumentů od vzniku až po skartaci, včetně zajištění přístupu k dokumentaci odkudkoli z ČS pracovišť. Všechny klientské dokumenty tj. interní i externí přijaté od klienta budou opatřeny unikátním čárovým kódem. Pilotní provoz byl spuštěn ve vybraných pobočkách již v listopadu 2014.

Vybrané produkty ČS zaměřené na snížení energetické náročnosti

- Globální úvěr Zelená Energie Evropské investiční banky pro SME je nástrojem Evropské investiční banky (EIB) na financování projektů snižujících energetickou náročnost malých a středních podniků. Jde o úvěrovou linku s možností grantu, kterou EIB poskytuje vybraným bankám včetně České spořitelny, a.s., za zvýhodněných podmínek.

- Na jaře roku 2013 byl ve spolupráci s německou rozvojovou bankou KfW Bankengruppen zahájen program Financování úspor energie v bytových domech. Projekty, které dosahují 30% úspor energie, jsou prostřednictvím České spořitelny podpořeny z fondů Evropské unie grantem ve výši 10 % z poskytnutého úvěru. Tento program je v České republice unikátní a je poskytován pouze Českou spořitelnou. Do konce roku 2014 přijala Česká spořitelna téměř 200 žádostí o financování v celkovém objemu 850 mil. Kč, z toho již poskytnuté úvěry činí téměř 600 mil. Kč.

- Pod značkou Erste Corporate Banking jsme financovali širokou škálu projektů zateplování budov, výměny oken, osvětlení, vzduchotechniky, energetických zdrojů, výměny zastaralých výrobních technologií či budování alternativních zdrojů energie jako jsou kotle na biomasu nebo kogenerační jednotky. V obcích jsme pak poskytli finanční prostředky například na výměnu veřejného osvětlení. V roce 2014 jsme do těchto zdrojů investovali 380 milionů korun. Celkem jsme od roku 2012 investovali do výstavby fotovoltaických elektráren, bioplynových stanic, větrných elektráren, vodních elektráren a jedné elektrárny na biomasu 26 miliard korun.  

KOMPLEXNÍ INFORMACE O HODNOCENÍ PROJEKTU ZELENÁ BANKA NALEZNETE ZDE!

POJĎTE ROZHODNOUT O SVÉ NEJVSTŘÍCNĚJŠÍ BANCE A OZNÁMKUJTE SVOU BANKU V UNIKÁTNÍM HODNOCENÍ PRVNÍHO KLIENTSKÉHO RATINGU BANK GEEN VSTŘÍCNÁ BANKA ZDE!

geen_vstricnaGEEN Zelená banka: Česká spořitelna hraje v ekologii první ligu

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

31444162715

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

223


ČÍSLO TÝDNE - 223 právě tolik hodin stráví malé a střední firmy papírováním. Vše v souvislosti s plněním úředních povinností. To představuje téměř 10 dnů, každý celých 24 hodin. Stačí aby si každý z nás vzpomněl na vyplňování každoročních daňových přiznání a všech příloh a je jasné o čem se mluví. Byrokracie bohužel v České republice nijak významně neustupuje. Průzkum provádí již čtvrtým rokem Liberální institut.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více