Pojištění domácnosti


18. 01. 2009  07:53     Helena Danielová     komentáře (0)

Účel pojištění domácnosti tedy spočívá v uhrazení škody majetku, která vznikne například v důsledku uloupení věcí z domácnosti nebo zničení povodní či požáru a podobně.

Pojištění domácnosti je jedním z nejběžnějších druhů produktů, které pojišťovny nabízí. Lze jej tedy sjednat u většiny pojišťoven, které působí v České republice. Zřízení tohoto pojistného produktu není nikterak obtížné, ani klienta nezdrží, a proto je možné smlouvu uzavřít na počkání u přepážky některé z pojišťoven, které jej nabízí. Pojištění se sjednává klientovi na míru tak, aby pokrylo co nejvíce rizik a v co nejvyšší možné míře ochránilo jeho majetek. Jedná se o neživotní pojištění a klienti si produkt uzavírají především proto, že poskytuje ochranu před hrozícími riziky – krádež a živelné pohromy. Účel pojištění domácnosti tedy spočívá v uhrazení škody majetku, která vznikne například v důsledku uloupení věcí z domácnosti nebo zničení povodní či požáru, apod. Důležité je však vědět, že i když si domácnost klient pojistí tímto způsobem, nemusí to znamenat, že v případě pojistné události se vyhne citelným ztrátám. Pojištění domácnosti se zpravidla vztahuje jen na věci uvedené v podmínkách klientovy pojistné smlouvy. Před uzavřením smlouvy je tedy nezbytné, aby se klient dobře seznámil s nabídkami všech pojišťoven, které produkt nabízí, neboť lákavé nejlevnější pojistné nemusí splnit klientovu představu o pojistném plnění. Podmínky pojištění a výše limitu plnění se určují dle úrovně hodnoty domácnosti na základě jejího zařazení v některé z pojistných kategorií. Pokud má klient ve své domácnosti předměty mimořádné hodnoty, jenž několikanásobně převyšuje cenu ostatních předmětů, doporučuje se zpracování znaleckého posudku. Pojištění domácnosti se dělí dále na pojištění základní, nadstandardní a doplňkové: -         základní je výše popsáno, nadstandardní pojištění se od něj liší tím, že se vztahuje na domácnost, v níž se nacházejí drahé předměty, a jejichž destrukce či krádež by nebylo možné dostatečně nahradit z limitů běžného pojistného plnění. Výhoda tohoto typu pojištění umožňuje přizpůsobení pojistného plnění skutečné hodnotě předmětů, jen je důležité, aby klient počítal s vyšší cenou pojistného. Při volbě nadstandardního pojištění se zvyšují i další náklady (zpracování znaleckých posudků, dostatečně bezpečné zajištění domácnosti před vloupáním…). -         doplňkové pojištění je pojištění, které se sjednává pouze jako rozšíření pojištění základního. Je tedy nemožné jej uzavřít samostatně. Vztahuje se na předměty více ohrožené rizikem od ostatních součástí domácností (např. cenná elektronika). Tento druh zajištění znamená zvýšení limitů pojistného plnění. Klient se zástupcem pojišťovny dohodne určitou finanční částku, kterou bude pravidelně platit. Pojištění domácnosti lze platit měsíčně, čtvrtletně, půlročně i ročně. Zpravidla při čtvrtletní, půlroční i roční platbě je klientovi nabízena procentuální sleva. Při stanovení částky pojistného se vychází z mnoha hledisek: -         oblast/místo, kde se pojištěná domácnost nachází -         hodnota pojištěného majetku -         aktuální zabezpečení pojišťovaného majetku proti krádeži či živelné pohromě

Pojištění se vztahuje na:

-         věci movité – zařízení domácnosti, které slouží jejímu provozu nebo uspokojování potřeb pojištěného nebo spolupojištěných osob (členů pojištěné domácnosti) -         stavební součásti bytu pořízené pojištěným -         věci, které se staly součástí skupiny věcí domácnosti po vzniku pojištění -         věci (př. jízdní kola, starožitnosti, předměty zvláštní umělecké či historické hodnoty) a to jako vedlejší předmět pojištění k pojištění domácnosti

Pojištění se nevztahuje na:

-         věci movité, které se nachází například ve školních zařízeních (vysokoškolské koleje, internáty), jednotlivě pronajatých místnostech v bytě atd.

Rozsah pojištění:

Hlavní pojištění domácnosti se uzavírá pro případ škod způsobených: -         požárem, výbuchem, úderem blesku nebo pádem letadla -         vichřicí nebo krupobitím -         zemětřesením -         pádem stromů nebo stožárů -         tíhou sněhu nebo námrazy -         sesouváním půdy nebo lavin -         zřícením skal nebo zemin -         vodou z vodovodních nebo kanalizačních potrubí -         nárazem vozidla -         kouřem, nadzvukovou vlnou (aerodynamickým třeskem) -         zkratem nebo přepětím na elektromotorech Doplňkové pojištění domácnosti lze uzavřít na: -         povodně a záplavy (nutno brát zřetel na záplavové oblasti!) -         odcizení a vandalismus -         odpovědnost za škodu z běžného občanského života -         odpovědnost za škodu způsobenou psem, kočkou nebo hospodářským zvířetem

Místo pojištění:

-         byt, v němž se nachází pojištěná domácnost -         příslušenství domácnosti -         garáž, která se nachází na jiné adrese, než je adresa pojištěné domácnosti a je uvedena v pojistné smlouvě -         pro cenné předměty, věci zvláštní umělecké či historické hodnoty, starožitnosti, sbírky, zbraně a střelivo je místem pojištění pouze byt, v němž je pojištěná domácnost a jehož adresa je uvedena v pojistné smlouvě    

Pojistná smlouva:

-         sepíší se v ní všechny podmínky – vyplacení odškodného, spoluúčast klienta, způsob ohlášení škody, výše plnění, limity, výše částky a její způsob placení, pojištěná rizika a další. Klient zaplatí částku ve výši a termínu, na němž se s pojišťovnou dohodl. Pojišťovna tuto částku spravuje a investuje. Když dojde k pojistné události (např. živelná pohroma, krádež, ztráta…), klient tuto událost nahlásí pojišťovně. Následně dojde k likvidaci pojistné události, kdy zaměstnanec pojišťovny zjistí na daném místě rozsah škod a na základě smlouvy dojde k pojistnému plnění – vyrovnání škod. Cena domácnosti se určuje: -         na základě soukromého odhadu klienta (součet hodnoty všech věcí, které chce ve své domácnosti pojistit) a ten pak zkonzultuje se zástupcem pojišťovny -         výpočtu pojišťovny, která jej provede vynásobením koeficientu pro kategorii vybavení, do níž domácnost patří s velikostí plochy bytu, v němž se pojištěné předměty budou nacházet -         dle vyplnění důkladného dotazníku (od pojišťovny), který zjišťuje vybavení a zařízení domácnosti Nejdůležitější údaje, které jsou pro pojišťovnu rozhodující: -         cena domácnosti -         úroveň vybavení domácnosti -         velikost obytné plochy -         lokalita, v níž se pojištěná domácnost nachází -         zvolené riziko, proti kterému má pojištění klienta zabezpečit (je totiž možné sjednat si pouze pojištění pro případ vloupání nebo naopak živelné katastrofy) -         zda-li i v minulosti probíhalo k dané domácnosti pojištění a jak je klientova domácnost chráněna proti možnému vloupání (proto se klientům doporučuje uvést pojišťovně všechny informace, které by ji mohly zajímat – např. opakování záplav, pravidelné krádeže bydliště klienta atd.) Poslední a podstatný faktor je spoluúčast klienta v případě, že nastane pojistná událost. Z toho vyplývá, že když pojišťovna nabízí nižší pojistné, klient může očekávat, že uzavření pojistné smlouvy s sebou ponese nižší podíl způsobené škody, které pojišťovna uhradí. V opačném případě, kdy klient bude požadovat od pojišťovny co největší pojistné plnění při vloupání nebo povodních, se nedoporučuje šetřit na pojistném.Pojištění domácnosti

Diskutovat (0)