undefined


Položené dotazy


Dotaz

Splatil jsem předčasně hypotéku, kdy jsem musel bance uhradit poplatek za mimořádnou splátku úvěru v celkové výši 25% z jistiny (tj. poplatek 234tis Kč). Dle směrnice EU číslo 2014/17/EU má věřitel (banka) nárok na spravedlivé a objektivní odškodnění (transpozice MF je v §117 uvedena-věřitel má právo na účelně vynaložené náklady). Tedy můj dotaz zní, zda poplatek ve výši 234tis Kč z částky 994tis za předčasné splacení hypotéky je spravedlivý a objektivní resp. účelně vynaložený náklad?

Odpověď

Dobrý den,

já se obávám, že transpozice MF ČR prozatím není platná ani účinná, je to návrh, který nebyl ještě ani v PSP ČR. Jak se bude pak vykládat, je věcí soudu, příp. finančního aribra, kdy se předpokládá, že bude o to rozšířena jeho kompetence. Já osobně si myslím, že to určitě nejsou účelně vynaložené nálklady. To by banka musel doložit. Např. zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, má horní hranice těchto nákladů vyjádřené v % (jedno %, resp. půl procenta, podle toho, kdy klient předčasně splácí - viz § 15 tohoto zákona). Tzn. pro Vás by to bylo max. 9,9 tis. kč, kdyby ty podmínky byly stejné jako jsou dnes u spotřebitelského úvěru.


Dotaz

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, na poplatek za předčasné splacení autopůjčky od home credit. Vzali jsme si úvěr na auto od home creditu, auto jsme zahrnuli do obchodního majetku, ale splátky úvěru neodečítáme z firemních zdrojů. Jednalo se o klasický spotřebitelský úvěr na koupi auta. Nyní jsme se rozhodli úvěr doplatit a bylo nám řečeno, že nám bude doúčtováno 15% z pravidelné měsíční splátky vynásobené počtem zůstávajících nezaplacených splátek. Vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli úvěr doplatit již po 5 měsících , je tato částka poměrně vysoká. Ve smlouvě je přesně napsáno : " pokud jste podnikatelem, můžeme vám vyúčtovat poplatek za předčasné splacení úvěru ve výši 15 % z pravidelné měsíční splátky vynásobené počtem zůstávajících nezaplacených splátek, jejichž splatnost byla sjednána na dobu po datu předčasného splacení" Chtěla bych se proto zeptat, zda má home credit opravdu nárok na tento nesmyslný poplatek, který se vypočítává ne jenom z jistiny,ale i z budoucích úroků a zda se nějak proti tomuto poplatku můžeme bránit. Předem moc děkuji za odpověd Janušková Jana

Odpověď

Dobrý den,

pokud to nebyl spotřebitelský úvěr, tak ano. Je to smluvní ujednání. Pokud by to byl spotřebiteslký úvěr, pak jsou náklady za předčasnou splátku regulovány zákonem č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru, § 15 - citace:

§ 15 Předčasné splacení spotřebitelského úvěru

(1) Spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě má spotřebitel právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru poměrné snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru. (

2) Pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru má věřitel právo na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením.

(3) Výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru jeden rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru.

(4) Věřitel nesmí požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení

a) pokud splacení bylo provedeno v rámci plnění z pojistné smlouvy určené k zajištění splacení spotřebitelského úvěru, b) v případě přečerpání, nebo c) pokud splacení bylo provedeno v období, pro které není stanovena pevná úroková sazba.

(5) Náhrada nákladů nesmí přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru.


Dotaz

Dobrý den, česká pojišťovna mi zaslala dopis ve kterém mne informovala že od určitého data mění poplatky na flexibilním životním pojištění. Dle mého názoru se jedná o minimálně nemorální jednání, jelikož flexibilní životní pojištění je dlouhodobý produkt na který mám vázány daňové odpočty. Ze zákona sice mohu od smlouvy odstoupit, protože poplatky byly navýšeny, ale musel bych zpětně dodanit. Při kontrole jsem zjistil, že mi v průběhu trvání smlouvy některé poplatky již v tichosti upravili. Zaslal jsem tedy nesouhlas se změnou, ale bylo mi napsáno, že pojišťovna změnila ceník a tím došlo k navýšení poplatků. Opravdu lze takto kdykoli sazebníkem změnit výši poplatků u těchto dlouhodobých produktů na kterých je navázána státní podpora formou daňových odpočtů? Podobný problém jsem zaznamenal i u stavebního spoření RSS, kde navyšovali poplatek za správu účtu.

Odpověď

Dobrý den,

ve smyslu občanského zákoníku je nutné o změnách poplatků kleinta předem informovat. Pokud k tomu nedošlo, je to chyba. Vím, že tato praxe se, k mé lítosti, běžně děje a je to samozřejmě špatně. U životního pojištění si můžete stěžovat u finančího arbitra ČR,který je kompetentní řešit probémy kolem životního pojištění. Řešení je zdarma pro stěžovatele a rozhodnutí FA je závazné pro pojišťovnu (ale i pro Vás v případě zamítnutí) s možností i výkonu rozhodutí. Pak můžete podat žalobu na pojišťovnu u soudu. Bohuže u stavebního spoření to zatím možné není řešení u FA, jen soudní cestou. Protože však jste v pozici spotřebitele, můžete podaž podnět ČNB, samostanému odboru ochrany spotřebitele. Nebude sice konkrétně řešit Váš případ jako takový, ale může řešit obecně postup instituce, zda byl v souladu s zákonem.


Dotaz

Dobrý den, měl jsem účet u RB veden zdarma se zůstatkem 150 Kč s úmyslem nechat účet pro případnou žádost o hypoteční úvěr. Banka rozhodla o změně poplatku za vedení účtu na 250 Kč, tím jsem se dostal do záporného zůstatku - poplatek 500 Kč a dalších 500 Kč za upozornění. Jakým způsobem je banka povinna dát vědět o změně sazebníku - v mém případě je evidentní, že o cenu 250 Kč za měsíc bych neměl zájem, tuto informaci jsem i sdělil v případě, že mě telefonicky cca před rokem informovali o změně účtu na jiný program. Děkuji S pozdravem Miloslav Filip

Odpověď

Dobrý den,

jde o porušení zákona o platebním styku, § 94, dost 1 ve vazbě na § 80 odst. 1 téhož zákona (č. 284/2009 Sb.). Kromě toho jste v roli spotřebitele a žijete jistě v dobré víře (viz nový občanský zákoník), že banka je profesionální strana obchodu a že je schopna dodržovat předpisy. Je tedy ve smyslu výše uvedeného ustanovení povinna minimálně dva měsíce dopředu Vám poskytnout informaci zachycenou na nosiči schopného trvalého záznamu tuto změnu. Pokud tak neučinila, porušila zákon. Viz výpis z § 94 odst. 1:

"Navrhuje-li poskytovatel uživateli změnu rámcové smlouvy, musí tak

učinit na trvalém nosiči dat způsobem uvedeným v § 80 odst. 1 nejpozději 2 měsíce

přede dnem, kdy má podle návrhu změna rámcové smlouvy nabýt účinnosti...."

Ten § 80 hovoří o poskytnutí - tj. předání informace na trvalém nosiči dat co se mj. týká ceny či úplaty za služby.

Můžete také podat podnět na Odbor ochrany spotřebitele ČNB, která by mohla na základě Vámi podaného podnětu zahájit v bance šetření, zda skutečně nedošlo k porušení zákona. Váš případ však konkrétně jako takový řešit nemohou. Bohužel, ani finanční arbitr, podle mého názoru, tento případ řešit nemůže.

 


Dotaz

Dobrý den, prosím o radu ohledně neférového jednání ČSOB,od 07/015 mám povoleno oddlužení. Nemám žádný účet, výplatu mi zaměstnavatel platí přímo. Proto jsem založila studentské konto synovi 16 let a tam přichází platby od otce-alimenty a přídavky z Německa. V červnu 2015 mi zablokovali výběr kartou, důvod, že nemohu být zákonný zástupce mého syna, protože jsem v insolvenci.Posléze kartu uvolnili, když jsem se s paní ředitelkou místní banky sešla. Včera 16.10.mi zablokovali kartu opět a při řešení v bance ČSOB, mi bylo řečeno, že syn má výpověď z bank.účtu, protože nemá zákonného zástupce. Na účtě mám 3600Kč a tyto peníze mi nedají, dokud synovi soudně nepřidělí zák.zástupce.Nikdo mě neinformoval, nikdo mě nekontaktoval, nikdo se mnou nic neřešil ani neupozornil. Konto používáme již 5 let, (dříve dětské konto), na polatcích platím jsem této bance zaplatila dost a hlavně mé peníze, které se tam měsíčně točí také nejsou úplně malé. Takto si váží zákazníků? Zablokují moje jediné finance. Mohu se nějak bránit? Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

problematika zákonného zástupce a jeho postavení v tom, že jste v insolvenci, je poměrně složitá. Nejsem v této oblati odborník, a proto Vám doporučuji obrátit se na advokáty, příp. na právní poradny, které se zabývají ochranou spotřebitelů v případě insolvence. Jen mi není zřejmý postup banky, kdy Vy jako matka jste ze zákona zákonný zástupce. Spíše jde o to, že banka chce, aby byl ustanoven tzv. opatrovník, což bývá soud, aby s jeho penězi bylo naloženo tak aby byly spotřebovány pro prospěch nezletilce a nikoliv Vás. Takže zákonný zástupce jste, ale nemůžete (ani jako zákonný zásupce) volně nakládat s penězi nezletilce, neboť ty jsou určeny jen pro jeho potřeby. Proto chce banka, aby byl ustanoven opatrovník, který by dozíral na to, jakým způsobem se čerpají peníze nezletilce. Teoreticky vzato byste mohla Vy a otec Vašeho syna požádat soud, aby syna uzal svéprávným. Jsou tam ale podmínky jako např. že by musel prokázat, že je schopen se samostatně živit a o sebe starat.....


Dotaz

Co se stane pokud nedolozim faktury ve sjednanou dobu

Odpověď

Dobrý den,

to já nevím, co se stane. Komu, kdy a jak? Když nedáte fakturu, tak Vám asi nikdo nezaplatí......


Dotaz

Dobrý den, letos mi konci 3 letá fixace úroků u hypotéky. Budu u téže banky podepisovat novou smlouvu, u níž nejsou již poplatky za vedení účtu. Mohu po bance žádat, navrácení poplatků za minulé 3 roky? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

pokud při uzavírání původní smlouvy byl poplatek uveden v zasebníku a ve smlouvě byl odkaz na sazebník, tak to nebudete mít úspěch. Podpisem původní smlouvy jste se zavázal dodržovat stanovené podmínky banky, které mj. spočívaly i v tom, že budte hradit poplatky stanovené v platném sazebníku.


Dotaz

Dobrý den, mám dotaz týkající se refinancování úvěru. Je obecně výhodné refinancovat úvěry,jestliže 1. rok úvěru splácím vždy větší část úroku než poměrnou část jistiny? Děkuji za vyjádření. Michal

Odpověď

Dobrý den,

to si musíte spočítat s ohledem na výši úvěru a na délku splatnosti. Ale obecně vzato nikoliv, pokud nová banka Vám nenabídne výrazně nižší úrokovou sazbu a RPSN by bylo výrazně nižší. Můžete si simulovat čerpání původního úvěru za původních podmínek a pak čerpání refinancovaného úvěru za nových podmínek, ale do posouzení je nutné neopomenout zahrnout již uhrazený úrok a příp. další náklady (např. poplatek za vedení účtu, náklady na vyřízení úvěru apod.).


Dotaz

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu k tomuto problému: V roce 2011 jsem zřídil termínovaný vklad s revolvingem u čs. spořitelny. Po nějaké době jsem požádal o zrušení revolvingu z důvodu využití peněz pro nákup nemovitosti. Hledání vhodného objektu se však protahuje a tak jsem začal z tohoto účtu vybírat menší částky. Výběry byly realizovány po uplynutí poslední revolvingové periody. Dva výběry proběhly bez problémů. Když jsem však do banky přišel vybrat hotovost potřetí, byl mi výběr odepřen s tím, že se jedná o „prostředky čekající na výběr“, protože účet byl prý zrušen. O zrušení účtu mně banka nijak neinformovala. Také dva uskutečněné výběry menších částek svědčí o možnosti peníze takto používat. Vedoucí pobočky mi sdělila, že si peníze buď můžu vybrat vcelku, nebo převodem na jiný účet. Na otázku jak to, že mi umo6nili na stejné pobočce dva předchozí výběry, Reagovala slovy „Udělali jsme chybu no a co“ Všeobecné obchodní podmínky čs, Spořitelny, definují způsoby výpovědi účtu ze strany zákazníka a ze strany banky / bod 9.6 a 9.8 VOP!. O důsledcích ukončení revolvingu se VOP nezmiňují. /Podepsal jsem skutečně smlouvu o ukončení revolvingu. O ukončení účtu v tomto dokumentu není zmínka. Jednání vedoucí pobočky bylo nepřijatelně, podal jsem stížnost ředitelce retailových služeb. Ta sice během ústního jednání konstatovala chybné jednání vedoucí pobočky a zařídila, abych mohl z účtu peníze postupně i nadále. Nevím, co zařídila, ale zatím to jde. Nebyl jsem však spokojen s písemným sdělením ředitelky, především chybělo explicitní přiznání pochybení, tak jsem se obrátil na útvar ombudsmana čs. spořitelny. Ten konstatoval, že jsem účet vlastně vypověděl já, zrušením revolvingu, s čím nesouhlasím. Následovalo pár vaágních a nic neříkajících omluv prosím o odpověď na tyto otázky: 1.Znamená zrušení revolvingu automaticky výpověď účtu? Jestli ano z čeho to plyne. 2.Jaká je promlčecí doba vkladu, ve které je třeba vybrat peníze, Starší verze VOP r. 2009/2011 v kapitole 4 hovoří dost nejasně mezi 3 až 10 lety. Podle jakého předpisu? 3.Jak eskalovat stížnost na jednání spořitelny, když mně verdikt ombudsmana spořitelny neuspokojil? \\odepření výběru vkladu po částech spolu s dalšími okolnostmi a způsobem jednání považuji za závažný zásah do mých práv. Děkuji, s pozdravem, OH

Odpověď

Dobrý den,

aniž bych prostudoval podmínky banky z doby, kdy jste uzavíral smlouvu o účtu s revolvingem, tak nemohu odpovědně odpovědět na Vaše dotazy. To by bylo pro finančního poradce, který se zabývá prodejem daného produktu pro banku.

Nicméně z obecného hlediska:

ad 1) Podle mého názoru zrušení revolvingu neznamená zrušení účtu, pokud to nevyplývalo přímo z VOP banky. Muselo by to tam být jasně uvedeno.

ad 2) Promlčení se řídí u vkladu s účinností od 1. ledna 2014 novým občanským zákoníkem. Lhůta je tříletá, podle obchodního zákoníku byla 4 letá (u smluv uzavřených do jeho zrušení). Lze si ale dohodnout i lhůtu jinou. Majetková práva se promlčují až za 10 let. Z toho pro Vás ale vyplývá, že čím delší lhůta, tím pro Vás jako věřitele lépe. Nicméně Vy jste si svou pohledávku za bankou jasně definoval (chcete peníze vyplácet), takže lhůta o promlčení u Vás, podle mého názoru, nehrozí.

ad 3) Můžete podat podnět samostatnému odboru ochrany spotřebitele u ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1 (adresa je na www.cnb.cz). Jen nelze předpokládat, že se budou zabývat přímo řešením stížnosti, jen bude podnět pro přezkum, zda banka postupovala podle platných právních předpisů a svých podmínek.

Pozn. Bohužel u finačnního arbitra ČR si stěžovat asi nemůžete. Pokud byste však u něj podal stížnost, že si nemůžete vybrat své peníze (tzn. nemůžete realizovat výběr z účtu), pak by to asi šlo. Poraďte se v kanceláři FA nebo a přes internet.


Dotaz

Dobrý den, v souvislosti s pravidelnou aktualizací sazebníků, jsem od ČSOB dostal zprávu, která mi oznamuje "rádi bychom Vás informovali, že k 8. 11. 2015 aktualizujeme Obchodní podmínky pro účty a platební styk. Hlavní změny jsou: ... možnost úročení zůstatků na účtech nulovou nebo zápornou úrokovou sazbou, ... " Předpokládám, že uvedení "možnosti úročení zápornou úrokovou sazbou" je legitimní a pokud se mi tento postup nelíbí, či mi přijde nemorální, tak jediným řešením je bance písemně napsat nesouhlas ke změně těchto nových Obchodních podmínek. Co pak následuje? Jak může banka řešit tuto neakceptaci? Děkuji JD

Odpověď

Dobrý den,

 

ano, je to tak. Písemně jim sdělete, že nesouhlasíte a většinou následuje to, že banka účet vypoví. Může, ale až po uplynutí dvou měsíců od prvního dne následujícího po doručení výpovědi z účtu. Je to ochranná lhůta garantovaná zákončem o platebním styku, aby si klient mohl najít novou banku.

Jinak o tom, že sazba bude nulová nebo záporná musí informvat banka také klienta, ale dostačuje operativní informace.


Dotaz

Dobrý den, to si asi děláte ze mně legraci??? Vy nic nevíte - jako internetový ombudsman bankovních klientů- o kauze vymáhání bankovních poplatků?????

Odpověď

Dobrý den ještě jednou,

tato odpovědna slouží k tomu, aby si klienti bank mohli ověřit svůj postup vůči bance při nespokojenosti s jejich službami. Má jim dát radu, jak si na banku stěžovat. Toto není komerční poradna. O vymáhání bankovních poplatků vím asi to, co Vy. Pouze z médií.


Dotaz

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jak to vypadá v kauze vymáhání poplatků, které iniciovali páni Mgr. Petr Němec, Ing. Patrik Nalcher. Je již jasný konečný výsledek a následné kroky žalovaných bank? Žel po p. Patriku Nalcherovi slehla zem, je na něj kontakt? Nechal jsem se do toho taky naverbovat a tak budu rád za Vaši odpověď. S pozdravem, František Ebergényi

Odpověď

K této akci se nevyjadřuji, neboť o ní nic bližšího nevím.


Dotaz

Dobrý den, pane doktore, máme hypotéku u ČSOB podle smlouvy uzavřené v roce 2008. Příští měsíc nám končí fixace a my chceme zbytek hypotéky (asi 300 tisíc) doplatit. Banka nám poslala vyčíslení nákladů na ukončení hypotéky: 1. částku 1.000 Kč za úkony v souvislosti s ukončením hypotéky, (jak uvádějí: např. uzavření účtů, vystavení dokumentů týkajících se ukončení hypotéky apd.) 2. částku 500 Kč za odeslání veškerých potřebných podkladů na katastrální úřad 3. a částku 1.000 Kč, která se platí katastrálnímu úřadu Celkem 2.500 Kč Domníváme se ovšem, že a) poplatek 1000 katastru má zaplatit banka, která ho na nás teď převádí. K jinému postupu jsme se ve smlouvách nezavázali. V zástavní smlouvě jsme podepsali, že „správní poplatek za vklad zástavního práva do KN uhradí zástavce“. To bylo při vkladu, v roce 2008. Nezavázali jsme se k zaplacení úkonů v souvislosti s výmazem v KN; tehdy se ovšem správní poplatky na katastru neplatily. b) Poplatky 1000 a 500 za úkony banky považujeme za nemorálně vysoké a myslíme si, že neodpovídají dobrým mravům. Navíc by banka mohla i zohlednit, že díky naší pětileté fixaci jsme jí přepláceli na úrocích, které v období po roce 2008 hodně klesaly. Co byste nám poradil, jak postupovat? Děkuji předem Domincová

Odpověď

Dobrý den,

pokud jsou poplatky součástí aktuálního sazebníku, se kterým jste souhlasili (byť pasivně, což znamená, že banka Vás o změnách sazebníku průběžně informovala s tím, že si změny můžete najít na webu nebo byly k dispozici na prodejnch místech banky a Vy jste sazebník písemně neodmítli), tak jsou náklady spojené s ukončením úvěru oprávněné. Pokud jste názoru, že jsou v rozporu s dobrými mravy, můžete se pokusit o tom přesvědčit soud. Bohužel, prozatím Vaši příp. stížnost nemůže řešit finanční arbitr.


Dotaz

Dobrý den, měl jsem asi rok účet v exekuci, podal jsem na sebe insolvenci a byla mě schváleno odlužení splátkovým kalendářem. Banka po uvolnění účtu mi naúčtovala poplatek za vedení účtu v exekuci asi 3000Kč, mohu se nějak bránit? Ta částka se mi nelíbí a přijde mi to velmi neseriozní.(banku mám Zuno). Děkuji Lukáš

Odpověď

Dobrý den,

poplatek za vedení účtu musí být obsažen v sazebníku a to v době, kdy jste s bankou uzavíral smlouvu o vedení účtu. Není přípustné účtovat klietnovi poplatek následně, aniž byl s jeho výši předem seznámen. Otázkou je, zda Vy jste si tento poplatek o vedení účtu uvědomil. Některé banky mají zvláštní poplatek za vedení účtu v exekuci.


Dotaz

Dobrý den. Máme stávající hypot.úvěr u Wüestenrot. Budeme si brát další. Starý úvěr překlopíme do nového u téže spolecnosti. V podmínkách čerpání je doložit doklad zůstatku starého úvěru. Banka si za tento dokument který vystavuje de facto sama sobě účtuje neuvěřitelných 1000 Kč! Doklad nám vystavili bez naší žádosti o tento dokument a velmi brzy-ihned jak jsme začali o úveru jednat (ještě před tím než jsme měli nový úvěr schválený). Než se zprocesovaly úřední dokumenty za nákup nemovitosti, došlo mezi tím ke splátce úvěru a dokument bankou vystavený pozbyl platnosti-změnila se výše zůstatku. Banka chce po nás nový dokument. Považuji to za absurdní šikanu. Pokud po nás budou chtít dalších 1000 Kč máme možnost se bránit? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

je to věcí klienta a banky a jejich dohody - tedy podmínek pro čerpání úvěru. Pokud to je v sazebníku, pak bych to viděl jako oprávněný požadavek, je v tomto Vašem případě mi připadá "neetický". Smysl by měl, kdyby to byl poplatek za potvrzení o výši úvěru pro třetí stranu, tedy další banku. Pak ano. Takto mi to připadá nekorektní. Bohužel u finančního arbitra si stěžovat nemůžete, neboť ona zatím nemůže řešit otázky kolem hypotéčních úvěrů.


Dotaz

Dobrý den,dcera v loňském roce uzavřela smlouvu o stavebním spoření s pracovnicí ČMSS.Pracovnice ji informovala,že ČMSS v tomto období poskytuje uzavření navíšení smluv bez poplatku.Dcera,tedy svoji stávající smlouvu navýšla na 1000000kč a smlouvu podepsala.Pak ještě navýšila na stejnou částku 1000000kč smlouvu svému nezletilému synovi.V letošním roce přišel výpis smluv a nestal šok,ČMSS jim strhla na tyto 2smlouvy strhla 24.600kč.Dcera ihned volala oblastnímu vedoucímu ČMSS,který jí řekl,že pracovnice která smlouvy navýšila už pro ČMSS nepracuje a podle něj se s tím bohužel nebude dát nic dělat.Pak informoval tuto jejich bývalou pracovnici,která dceru telefonicky kontaktovala a ta řekla,že ihned zařídí nápravu u ČMSS.Bohužel dodnes se neozvala.Proto oblastního vedoucího kontaktoval její manžel a požadoval informaci jak má teda žena postupovat,ten doporučil napsání reklamace na vedení ČMSS do Prahy.Díky těmto se vyřizování stížnosti značně protáhlo a máme obavu,že je na reklamaci pozdě.Zdá se,že si pracovnice přišla na pěkné mzdové ohodnocení za uzavření 2smluv a tím to pro ni zhaslo.Poraďte nám prosím jak má dcera postupovat.Dékuji

Odpověď

Dobrý den,

určitě podejte stížnost na vedení stavební spořitelny s podrobným popisem situace. Pokud nebudete úspěšní, pak bych věc asi řešil soudní cestou (24 tis. kč už není tak malá částka). Problematiku sporů vypývajících ze stavebního spoření nemůže prozatím řešit finanční arbitr. Proto lze podat pouze podnět vůči ČNB, ta však nebude řešit Váš spor jako takový, ale může prověřit záknný postup stavební spořitelny.

Další informace o možnosti ochrany spotřebitele ze strany ČNB naleznete na níže uvedeném odkazu:

http://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/index.html

 


Dotaz

Dobrý den, mám vedený euro účet u AIR BANK a k němu platební kartu.Vše fungovalo dokonale, než jsem potřeboval vybrat eura v hotovosti. Jelikož AIR BANK je bezhotovostní banka, jediné místo kde v Čr vybrat hotově eura je u bankomatů firmy TRAVELEX. AIR bank garantuje poplatek při výběru kdekoliv v EU a z jakéhokoliv bankomatu 25kč nebo cca 1 euro.Při výběru u nás z ATM Travelex na Letišti v Praze jsem vybral 660 euro ale na účtu mi bylo odečteno 773 eur. Byl jsem toto reklamovat, ale bylo mi sděleno, že výběr byl v pořádku, že jen bankomat nerozpoznal, že je účet v ČR veden v eurech a provedl dvojí převod.Na bankomatu jsem toto nemohl nijak ovlivnit, což se mi snaží podsunout za vinu.Proto bych Vás rád požádal o radu jak postupovat dále.Veškerou elektronickou korespondenci s AIR BANK mohu zaslat. Předem díky za odpověď Pavel Mráček

Odpověď

Dobrý den pane Mráčku,

je důležité si porovnat podmínky banky pro výběr z ATM a realitu. Pokud se Vám jeví realita odlišná, podejte stížnost u banky. Pokud Vás banka odmítne, podejte stížnost u finančního arbitra ČR, který je kompetentní řešit jak směnárenskou operaci, tak výběry z účtu (jedná se o platební službu). Návrh na zahájení řízení u FA je k dispozici na jejich internetových stránkách. Podmínka ale je, že musíte podat stížnost u banky, která Vám nevyhoví.+


Dotaz

Dobrý den Fio banka mi ke dni 11.4.2015 neobnovila kontokorentní úvěr. Osobní účet jsem používal pro nepravidelné příjmy ze živnosti a shodou okolností jsem od 1.1.2015 do 13.3.2015 nedostal žádné platby. Dne 16.3.2015 mi banka zaslala oznámení že mi vypovídá smlouvu o kontokorentním úvěru a ke dni 11.4.2015 mi ho zruší. Vyzvala mne ke splacení dlužné částky (zrovna jsem platil daně a sociální pojištění). Očekávané příjmy mi dluh již 23.3.2015 uhradily (od té doby jsem byl v plusu), banka si normálně strhla úroky a k 11.4.2015 úvěrový rámec ukončila. Nejdřív mi to nevadilo, jenže pak jsem zjistil, že jiné banky (používám více internetových bank) mi nechtějí schvalovat již dříve předschválené úvěry. Ve výpise z BRKI jsem pak měl uvedeno od Fio banky "Nejhorší status : zesplacený úvěr". Má na to banka právo, když jsem neměl žádný dluh po splatnosti? Však je to stejná situace jako kdybych kontokorent normálně doplatil a zrušil sám. Nebo se mýlím? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

na to se těžko odpovídá, neboť neznám podmínky FIO banky k čerpání KTK úvěru. Vypadá to, že by asi měl být KTK úvěr vždy vyrovnán ke konci měsíce. Já např. mám u banky podmínku, že musím v případě čerpání KTK limitu na BÚ jej splatit alespoň jednou za 6 měsíců na min. jeden den. Podobnou podmínku může mít i FIO banka. Pokud jste tuto podmínku porušil, tak pro ni jste byl v prodlení a pak má právo do registru tuto informaci uvést. Pokud s tím nesouhlasíte, podejte stížnost do banky a uvidíte. Protože jste nejednal jako spotřebitel, nespadá tento případ pod dozor Odboru ochrany spotřebitele u ČNB. Případ také nelze řešit u finančního arbitra, pouze příp. u soudu. Takže pokud byste neměl dluh po splatnosti, banka nemá právo Vás do registru oznámnit. Pokud však ano (o čemž možná ani nevíte), pak na to právo má.


Dotaz

Dobrý den, banka mi zasílá výpis z účtu emailem. Majitel účtu (já) je zde označen jen jménem a emailovu adresou, což se mně zdá nedostatečné. Dále jsou na výpise uskutečněné bankovní operace (příchozí a odchozí platby). Na tomto výpise zaslaném emailem je i číslo účtu v mezinárodním tvaru. Dále mám u banky možnost si výpis(i jiný než měsíční) vygenerovat v internetovém bankovnictví. Zde již po vygenerování požadovaného výpisu jsem jako majitel účtu označena včetně adresy tj. jméno, ulice město, PSČ. Na tomto druhu výpisu však chybí označení čísla účtu v mezinárodním tvaru (IBAN). Z uvedených důvodů nepovažuji ani jeden z výpisů za dostatečně důvěryhodný. 1) Má banka povinnost uvádět na svých výpisech vždy IBAN? Když jsem se na to dotazovala, bylo mně odepsáno, že "Číslo v mezinárodním formátu není povinné ve výpisu uvádět". 2) Je označení majitele účtu na výpise zasílaném emailem jen jménem a emailovou adresou dostatečné? Děkuji za odpověď a přeji hezký den!

Odpověď

Dobrý den,

k otázce povinnosti IBAN - Nařízení EÚ a Rady č. 924/2009 hovoří v čl. 4 asi to, že poskytovatel platebních služeb uvádí IBAN a BIC na výpisech z účtu, připadá-li to v úvahu. Otázkou je, co to je "připadá-li to v úvahu". Já si to vykládám tak, že pokud poskytovatel může poskytovat i přeshraniční platební styk, pak by to na výpise uvádět měl. Ale je to jen výklad.

Co se týká indentifikačních znaků na výpise z účtu. Zákon o platebním styku přímo náležitosti nesděluje a ńehovoří v podstatě ani o výpisu, ale pouze o informacích, které musí poskytovatel sělovat uživateli v roli plátce a v roli příjemce.

Z toho lze vyvodit, že pokud lze náležitě přiřadit podle dohodnutých pravidel předávání těchto informací elektronicky (vč. mailu, je-li to stranami dohodnuto), pak bych nepovažoval za nutné, aby na mail. výpise byly i další náležitosti, které se obvykle na výpise vyskytují. Pokud e-mail, na který mají výpisy docházet, nahlásil majitel účtu (a tedy uživatel platební služby), apk bych to považoval za dostatečné. Jen men překvapuje, že banka má tedy minimálně dva typy elektronických výpisů - ten z e-mailu a další v rámci elektronického bankovnictví.

 


Dotaz

Dobry den, pred peti lety jsme si sjednali hypoteku u ČS. K 31.8. 2015 nam konci 5-leta fixace a chteli bychom k datu zmeny fixace provest uplne doplaceni celeho hypotecniho uveru. Dle puvodni Smlouvy o uveru a obchodnich podminek platnych v dobe podpisu Smlouvy o uveru je to mozne bez poplatku, dle novych obchodnich podminek je to mozne bez poplatku pouze v pripade, ze obdrzime od banky oznameni o vysi nove urokove sazby na dalsi obdobi. Toto oznameni nam vsak banka odmita vydat, takze nam brani v provedeni uplneho splaceni cele castky hypotecniho uveru a ma v umyslu nam uctovat poplatek ve vysi 10%. Co muzeme v takovem pripade ucinit, jak se mame branit ? Predem dekuji za odpoved, Kateřina Fundova

Odpověď

Banka je povinna Vám přeci oznámit novou výši úrokové sazby na další období.... Podat stížnost na ČNB, odbor ochrany spotřebitele a příp., pokud by byla sankce ze strany bank uplatněna, požadovat soudní cestou náhradu škody. Např. moje banka mi toto sdělila cca dva měsíce před ukončením fixace a dělala si průzkum, zda budu splácet celý úvěr apod.

Další věc je, zda ty nové podmínky jste odsouhlasili za trvání původního úvěrového vztahu. Zde je velmi slabé místo banky. Ony neprovádějí správným způsobem změny úvěrových podmínek a v podstatě je "diktují" klientovi. Pokud změny nastaly po účinnosti nového občanského zákoníku, je tam větší možnost či pravděpodobnost Vaší ochrany.


Dotaz

Dobry den, Mam u banky CZK a EUR. Pri platbe kartou v CZK platim z CZK uctu, pri platbe v inej mene platim z EUR uctu. Platby v inych menach ako je EUR banka prevadza (podla mna divnym) sposobom. a to tak, ze ciastku prevedie na CZK, a potom na EUR. je toto korektne? mne to pripada prinajmensom neeticke. cakal by som, ze banka bude aplikovat priamo kurz napr. USD/CZK. je moznost s tym nieco robit, alebo je to proste takto v poriadku? dakujem

Odpověď

Dobrý den,

to je účetní věc a tento dotaz bych směroval na banku. Nicméně proč to dělají nevím. Divné to ale je. Chápu, že když např. byste utrácel v USD, tak se kurs na EUR přepočítává přes CZK. Ale proč EUR na EUR přes CZK, tak to nevím...... Možná to tak mají nastaveno, že vždy se cizí měna přepočítává přes koruny..... vzneste dotaz nebo stížnost a uvidíte, co Vám odpoví.... Možná byste si na toto pak mohl stěžovat u finančního arbitra, protože to souvisí s platebním stykem a Vy takto můžete ztrácet na kurzu....


Dotaz

Dobrý den, na pobočce banky jsem si změnil limit u debetní karty. Nebylo mi sděleno nic o zpoplatnění této služby. Doma jsem zjistil, že mi bylo odečteno 100 Kč. Je bankovník na pobočce povinen tento fakt oznámit? Čím (jakým konkrétním zákonem) se můžu bránit při reklamaci tohoto poplatku? Děkuji vám za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

zaměstnanec banky je klientovi povinnen sdělit komplexní informaci o službě nebo na ni odkázat v rámci psaných podmínek. Platebí kartu lze považovat za nástroj platebního styku a povinnosti s poskytováním platebních služeb jsou regulovány zákonem o plat. styku (zákon č. 284/2009 Sb.) V rámci poskytování platebních služeb tak je poskytovatel, tedy banka, povinna ve smylsu § 82 písm. g) poskytnout klientovi informaci o úplatě, tzn. ceně za službu spojenou s platebním prostředkem. Poskytnout znamená skutečně sdělit nebo dokonce předat. Takže pochybení na straně banky jednáním zaměstnance bych tu viděl - neposkytl informaci o úplatě. Proto si lze stěžovat u banky a důkazní břemeno leží na bance, nikoliv na Vás. Pokud budete stále tvrdit, že jste o tom nevěděl a vědět nemohl, protože informace o úplatě nebyla poskytnuta ve smyslu zákona o platebním styku. Co je to poskytnutí informace  - viz § 78 odst. 1)  zákona o plat. styku.


Dotaz

Dobrý den, u Airbank jsem zadal SEPA platbu, která se vrátila s tímto důvodem: "Vratka platby z důvodu vnitřní politiky našeho korespondenta Raiffasen Bank Vienna". Platba byla zadána správně, všechny údaje byly v pořádku. Přesto platba nebyla realizována a banka si naúčtovala kurzovní rozdíly za směnu CZK/EUR/CZK. Má banka právo přenášet tyto poplatky na klienta i když požadovaná služba nebyla realizována z INTERNÍCH důvodů banky? Děkuji, s pozdravem Libor Maňák

Odpověď

Takovýto důvod právní úprava EU pro odmítnutí platby nezná. Pokud byla důvodem pochybnost o snahu prát peníze, pak měla být platba zadžena, nikoliv vrácena. Pokud byla vráce, může být vrácena jen pro chybná zadání v SEPA platbě. V tomto případě bych podal stížnost na banku (vaší banku), ať si to vyřídí se svým korespondentem. Výběr korespondenční banky je na Vaší bance, nikoliv na Vás, pokud jste ji do plat. příkazu nezadal (ale myslím, že u SEPA to ani nejde).

Pokud Vaše platba obsahovala všechny potřebné údaje pro SEPA a nebyla zadržena jako podezřelá (tzn. neměla by se vtátit), je to důvod pro odmítnutí zpracovat platbu nezákonný a protiprávní. Vaše banka měla tedy využít jinou cestu - tzn. jinou banku, ne Vám platbu vrátit. Pokud to neudělala, pochybila i ona. Důvodem pro vrácení platby musí být jen zákonný důvod regulovaný v zákoně o platebním styku (resp. směrnicí o platebních službách na vnitřním trhu), nikoliv nějaké "pochybné" interní pokyny, které váží na vnitřní poloitiku banky). Banka musí uvést zákonný důvod neprovedení platby, jinak ve smylsu našeho zákona platbu provést musí a Vám jako plátci je celkem jedno, přes kono to banka dělá. Přenáší svou neschopnost na Vás..... to bych si líbit nenechal. Dejte návrh na finačnního arbitra ČR a pak podejte podnět ČNB na odbor ochrany spotřebitele, pokud jste platbu posílal jako občasn, tzn. nepodnikající subjekt.

Odpověď a vysvětlení Air Bank:

Jako většina ostatních bank využíváme u zahraničních plateb služeb takzvané korespondenční banky, do které námi odeslané platby chodí a která je následně posílá dál do bank konečných příjemců platby. Výjimečně se může stát, že korespondenční banka platbu klienta odmítne předat dál, pošle ji zpět k nám a my ji vrátíme klientovi na účet. Konkrétní důvod korespondenční banka v takovém případě neuvádí a ani my ho tedy nikdy neznáme. Jedním z častých důvodů je ale například to, že korespondenční banka považuje konečného příjemce platby za nedůvěryhodného. Protože my můžeme ručit pouze za to, že platba odejde v pořádku od nás, a nemůžeme výsledek jejího zpracování korespondenční bankou předvídat, máme stejným způsobem vymezenou naši odpovědnost i v našich podmínkách.

Pokud klient posílá zahraniční SEPA platbu, která je z definice v EUR z korunového účtu, převádíme ji před odesláním do korespondenční banky na eura. V případě, že ji korespondenční banka pošle zpět, ji pak převedeme zpět na koruny. Tím může vzniknout kurzový rozdíl, který klientovi nevracíme, protože jsme platbu provedli přesně podle jeho instrukcí a k žádném pochybení tak u nás nedošlo. Díky Záruce spokojenosti si ale klient může nechat odpustit alespoň případný poplatek, který je se zahraniční platbou spokojen. Pokud by si klient u nás založil bezplatný běžný účet v eurech a posílal takové platby z něj, k žádné konverzi by i při případném vrácení peněz zpět na účet nedošlo.


Dotaz

Dobrý den, jeden člověk mi již před více než týdnem (9.7., dnes je 17.7.) odeslal platbu z účtu vedeného u Airbank na účet vedený u ČSOB, peníze se mu odečetli, ale platba pořád nedorazila, a to i přesto, že oba účty jsou vedené v České republice, tudíž by měly peníze být už několik dní na účtu. Peníze byli i podle screenu, který mi daný člověk poslal odeslány skutečně na správný účet. Jak se dá daná situace řešit ? Je vůbec reálné, že platba trvá takhle dlouho ? Airbank jsem kontaktoval, zatím je to bez odezvy. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Ne, není běžně reálné, aby platba takto dlouho trvala. Zažil jsem však, že klient zadal platbu do interentu, vyjel kopii obrazovky a pak platbu zrušil, což lze. Takže pozor i na to. Běžně musí platba z podnětu plátce zabrat max. dva dny s tím, že třetí den Vy víte, že platba přišla na Váš účet s datem předchozího dne. Pokud tomu tak nebylo, je někde chyba. Můžete se dotázat u Vás v bance, zda platba s ref. číslem xxxx, které musí být na tom screenu vidět od kolegy, dorazila do Vaší banky. Banka by Vám toto měla zodopovědět. Taktéž pořádejte svého kolegu, aby Vám sdělil, kdy platba opustila jeho banku. To by mu jeho banka také měla sdělit, je to zákonný nárok ze zákona o plat. styku - č. zákona 284/2009 Sb., ve znění všech novel. K dosažení na stránkách ČNB (www.cnb.cz), sekce plat. styk, dále právní předpisy atd., to si už jednoduše najdete.....


Dotaz

DOBRÝ VEČER MÁ TAKOVÝ PROBLÉM,KLIENT SI U MNĚ OBJEDNAL ZBOŽÍ S POPLATKEM PŘEDEM DO ZAHRANIČÍ-NIGÉRIE KONTAKTOVALA MĚ BANK OF AMERICA,ŽE KLIENT PODAL PŘÍKAZ K ODESLÁNÍ PENĚZ V HODNOTĚ 1500EURO-TOTO JE CENA ZA OBJEDNANÉ ZBOŽÍ VČETNĚ POŠTOVNÉHO POTÉ MI BANKA NAPSALA,ŽE MUSÍM JIM POSLAT POTVRZENÍ O ODESLÁNÍ ZÁSILKY,TO JSEM JIM POSLAL A ONI MI ODEPSALI ŽŽE JE VŠE OK A PENÍZE BUDU MÍT NA ÚČTĚ DO 72HODIN. ASI ZA TŘI DNY MI PŘÍŠEL EMAIL Z BANKY,ŽE MUSÍ ZAPLATIT DAN Z PŘEVODU PENĚZ 215 EURO JINAK MI PENÍZE NEMOHOU POSLAT A ŽE MĚ O TOM ZAPOMNĚLI INFORMOVAT MŽETE MI PROSÍM PORADIT JESTLI TAKOVÁ DAN EXISTUJE ANI NEJSOU SCHOPNI MI POSLAT ČÍSLO ÚČTU KAM TY PENÍZE MÁM POSLAT A ANI SWIFT REPORT BUDTE POZDRAVEN A PŘEDEM DĚKUJI ZA ODPOVĚD MARTIN ROSA

Odpověď

Dobrý den,

o tom nic nevím, ale celé to vypadá jako "podvod", že je to, že tam figuruje celkem rizikové teritorium. Velmi známé byly tzv. nigerijské dopisy, které z důvěřivých lidí "tahaly" peníze, které již nikdy neviděli.

Pokud je někde nějaká daň, která se tváří jako srážková, měla by ji srazit banka a odeslat na příslušný úřad správce daně. Vy máte daňový domicila asi v ČR, takže Vy své daně platíte zde, nikoliv jinde.


Dotaz

Dobrý den, FIO banka mi naúčtovala poplatek 250,-Kč s tím, že se na můj účet kdosi doptával, ale že mi nemůžou říci, kdo. Později se ukázalo, že to byl exekutor. Banka svůj poplatek obhajuje s tím, že na něj má právo. Podle mě nemá. Zákon sice říká, že za podobné úkony náleží bance poplatek, ale neříká kdo. Navíc mluví o státních orgánech a ne o exekutorech. Samozřejmě kvůli 250 Kč nehodlám banku žalovat, ale zajímalo mě, jaký na to máte názor a zda se třeba nemohu někde dovolat spavedlnosti (podle poplatek má platit ten, kdo si službu objednal...). Díky za Váš názor Viktor Kučera

Odpověď

Dobrý den,

 

můj názor je obecně negativní na tyto poplatky. Vezměte si např. situaci, že se na Vás bude u anky ptát dvacet růzých orgánů státní správy - např. finanční úřady z různých částí republiky, kancelář finančního arbitra, úřad práce apod. No a přitom Vy o tom nic nevíte a najednou Vám z účtu banka odúčtuje 5 tis. Kč. za něco, o čem nevíte a ani nikdo neprokáže, zda dotazy byly na místě. Doporučuji podat podnět na ČNB, odbor ochrany spotřebitele, zda vůbec tento poplatek je v souladu se zákony této země.

Pravděpodobně ho má banka v sazebníku, takže z právního hlediska smluvního práva mezi Vámi a bankou to bude OK (podmínkou ještě je, že poplatek musel být v sazebníku v době, kdy jste s bankou uzavíral smlouvu nebo v případě jeho doplnění, pokud jste s tímto poplatkem souhlasil, byť pasivně - mlčky).


Dotaz

Dobre den, Mam problem s blokovanou castkou na ucte Equa bank. Minulou sobotu 27.6. Jsem si v londyne dobijela jizdni kartu v jejich automatu,na mesic,123liber a platila jsem kartou. Automat byl nejaky pokazeny tak mk to napsalo ze cestovni karta nebyla dobita. Sla jsem pote platit k prepazce v hotovosti. Penize mi byly ale z uctu strzeny a jsou vedene jako blokovane. Volala jsem do banky a tam mi rekli ze je odblokuji jedine az dostanoj potvrzeni ze si londynsky dopravni podnik penize nepripsal a ze transakce byla zrusena. Tak jsem volala na dopravni podnik a tam mi rekli ze mi zadne potvrzeni dat nemohou jelkkoz penize nejsou u nich...a ze to trva automaticky 4-5pracovnich dni nez se samy vrati na muj ucet. Bohuzel uh ubyhl tyden a stale jsou blokovane. Nevim jak mam postupovat. Dekuji moc za radu. S pozdravem Jana

Odpověď

Dobrý den,

pokud se peníze zablokovaly jako na transakci kartou, ale ta nebyla dokončena (tak to asi vypadá z Vašeho popisu), pak je nutno jednak toto onámit své bance (což jste udělala) a banka by měla vznést dotaz do karetní společnosti, jak to vypadá a požádat o zrušení blokace. Ta se povětišnou sice ruší sama, ale asi do 7 dní od vzniku blokace. Jak je to dnes přesně, to už nevbím, ale před pár lety tomu tak bylo. Nicméně banka, která kartu vydala, by Vám měla jednak poradit a jednak pomoci.

 

 


Dotaz

Dobrý den, mám termínovaný vklad na 5 let, úroková sazba 3% p.a. s výplatou úroku při splatnosti. Jaký bude celkový úrok?

Odpověď

Dobrý den,

 

to si spočtěte sám.... nemám u sebe kalkulačku.


Dotaz

Dobrý den, uzavřel jsem s bankou smlouvu o hypotéčním úvěru. V době podpisu smlouvy byl v sazebníku poplatek za předčasné splacení úvěru ve výši 3%. Cca po 2 letech banka sazebník změnila a aktuálně tento poplatek zvýšila na 5% ze zbývající nesplacené částky. Hypotéku nyní refinancuji, takže se mě tento poplatek bude týkat. Mám nějakou šanci na zaplacení poplatku ve výši 3% (platného v době podpisu smlouvy), nebo musím nyní zaplatit aktuální výši poplatku a to tedy 5%. Pokud bych zaplatitl 5% nyní, mohu se i poté s bankou začít dohadovat o navrácení části peněz zpět? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

obecně platí, že poplatky či jakékoliv platby spojené s čímkoliv se řídí podmínkami z doby uzavření původní smlouvy. Pokud však banka provede změny, které by jednostranně změnily např. poplatky, je vhodné ze strany banky mít souhlas klienta. Ten lze získat ale i tzv. mlčky. Tzn. banka Vám sdělí změny, Vy nenamítnete, tzn. že změny akceptujete. Pokud bance prokážete, že jste o změnách nevědl a vědět ani nemoh či neměl, pak by to bylo celkem průchodné i u soudu. Tyto praktiky ze strany banky budou velmi omezeny nově připravovaným zákonem o spotřebitelských úvěrech na bydlení. Ten se však Vašeho případu týkat nebude.

 


Dotaz

Dobrý den Obracím se na Vás se žádostí o posouzení zákonnosti postupu stavební spořitelny Wüstenrot při výpovědi smlouvy o stavebním spoření. Dne 15. prosince 2003 jsem se stavební spořitelnou Wüstenrot uzavřel smlouvu o stavebním spoření podle Všeobecných obchodních podmínek platných od 1.10.2002 do 25.1.2004 (dále jen VOP). V roce 2013 jsem se stavební spořitelnou Wüstenrot uzavřel dodatek ke smlouvě podle § 10 odst. 1 písm. a) VOP o zvýšení cílové částky, při splnění podmínky § 10 odst. 3 VOP, že k datu změny smlouvy nedošlo k přidělení cílové částky. Stavební spořitelna Wüstenrot mně dne 13. června 2015 doručila výpověď smlouvy o stavebním spoření bez uvedení důvodu (pouze pod záminkou ekonomických důvodů), údajně v souladu s § 7 odst. 1 VOP platných v době uzavření smlouvy s odůvodněním: „Podle citovaného ustanovení je stavební spořitelna oprávněna smlouvu o stavebním spoření ukončit výpovědí. Od okamžiku přidělení cílové částky, který ve vašem případě nastal, je tak oprávněna učinit bez omezení výpovědním důvodem.“ Ve výpovědi smlouvy ale není uvedeno, kterým dnem nastal případ přidělení cílové částky. K přidělení cílové částky podle podmínek § 8 VOP nikdy nedošlo, protože podle § 8 odst. 5 písm b) VOP mně jako účastníkovi spoření splnění podmínek pro přidělení a možnost přidělení cílové částky nikdy nebylo písemně oznámeno, tzv. nabídkou na přidělení cílové částky. Z tohoto důvodu nemohlo být přidělení cílové částky přijato ani odmítnuto. Podle mého názoru nebyl ničím dán výpovědní důvod k vypovězení smlouvy podle § 7 odst. 1 VOP platných v době uzavření smlouvy, který je vázaný na ustanovení § 7 odst. 2 VOP: „Před přidělením cílové částky může Wüstenrot smlouvu písemně vypovědět pouze v případě, že účastník nehradí úložky podle § 3 odst. 3 a nezaplatí-li je do 2 měsíců od doručení písemné výzvy k zaplacení.“ Po celou dobu trvání smlouvy o stavebním spoření jsou úložky řádně a bez prodlení placeny trvalým příkazem k úhradě z bankovního účtu. Tento postup zjevně používá stavební spořitelna Wüstenrot i vůči dalším účastníkům stavebního spoření.

Odpověď

Dobrý den,

bohužel Váš problém může rozhoudnout jen soud. FA toto zatím řešit nemůže. Zda je to zákonné či ne, nedokáži posoudit, neboť je to otázka rozkladu VOP a smlouvních vztahů, což překračuje rámec této poradny, jak na banky v případě nespokojenosti klientů. V tomto případě jak na předmětnou stavební spořitelnu.

Lze přepokldádat, že než si stavební spořitelna "riskla" takto ukončit smlouvu, nechala si jistě udělat právní rozbor. Není to jediná stavební spořitelna, která vypovídá smlouvy. To víte, peněz je na trhu dost, nikdo si je nechce zapůjčit, tak je to pro ně otázka života nebo smrti. Volí tedy život, tzn. omezují přísun depozit, která jsou pro ni ještě s ohledem na výši úrokových sazeb pravděpodobně drahé.


Sekce obsahuje celkem 1019 dotazů. Výše vypsáno 0 - 30

schlossberger

doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Lektor semináře působil v bankovnictví od roku 1981 v různých odborných a později managerských pozicích v rámci SBČS a po roce 1990 komerčních bank (Komerční banka, Česká spořitelna, Raiffeisenbank CZ).

V roce 2002 byl zvolen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR jako historický první finanční arbitr ČR na léta 2003 – 2007. Ve vysokém školství působí od roku 1996, v současné době je vedoucím Katedry financí Vysoké školy finanční a správní, a. s. V roce 2016 habilitoval v oboru Finance na Vysoké škole ekonomické, Fakultě financí a účetnictví a stal se docentem v oboru Finance. Dále působí jako expert a poradce v oblasti komerčního bankovnictví, zejména platebního styku, praní špinavých peněz, etiky v bankovnictví a ochrany spotřebitele. Publikoval více než 70 odborných statí, monografií a vědeckých studií.

Poradna