Právní rozbor odpovědí bank na první výzvy týkající se vrácení úvěrových poplatků


27. 03. 2013  10:32     BP.com     komentáře (0)

O zaítavém potoji bank k hromadnému vrácení poplatku a dalším postupu jsme vás informovali v TÉTO TISKOVÉ ZPRÁVĚ. Nyní pro úplnost přinášíme právní rozbor odpovědí bank.

Právní rozbor odpovědí bank na první výzvy týkající se vrácení úvěrových poplatků
Raiffeisenbank a.s. nárok uvedený ve výzvě neuznává, neboť byl dle jejich názoru účtován v souladu s platnou úvěrovou smlouvou. Ujednání o poplatku není dle jejich názoru neplatné. Některé výzvy obsahují dle banky věcné nesrovnalosti. Vzhledem k tomu, že odpovědi banky neobsahují podrobnou argumentaci, na kterou by bylo nutné odpovědět, jeví se jako nejlepší způsob vymožení dlužných poplatků podání žaloby (návrhu na vydání EPR).

Československá obchodní banka, a.s. považuje zaslanou výzvu za nedůvodnou. Odpověď neobsahuje nijak podrobnou argumentaci, na kterou by bylo nutné odpovídat. Bude proto nejlepší přistoupit k soudnímu vymáhání.

Česká spořitelna, a.s. ve svém vyjádření sdělila, že „s ohledem na přiloženou dokumentaci a související pochybnosti ve vztahu k uvedenému přípisu“ jej nepokládá za řádnou výzvu. Naši výzvu pak považuje za neoprávněnou a odmítá ji. Doplňuje, že se řídí českými právními předpisy, a proto ve smlouvách neexistují žádná neplatná ujednání. Vzhledem k tomu, že odpověď neobsahuje žádné argumenty, na které by bylo nutné odpovídat, bude nejlepší přistoupit k vymáhání u soudu.

Hypoteční banka, a.s. jako jediná odpověděla prostřednictvím svého právního zástupce, Mgr. Pokorného. HB považuje žádost klientů za nedůvodnou, neboť poplatek je hrazen za služby poskytované klientům, zahraniční judikatura se neuplatní a rozhodovací praxe českých soudů podporuje stanovisko banky. Vzhledem k tomu, že ve sporu s HB, do kterého vstoupil dTest jako vedlejší účastník, bude nařízeno jednání na začátek dubna, bude záhodno počkat s plánováním dalších kroků na výsledky tohoto jednání.

Komerční banka, a.s. odmítla přijmout plnou moc přiloženou k výzvě, neboť tato „není v souladu s našimi klienty dohodnutou formou plných mocí“. Lze předpokládat, že Komerční banka za tuto dohodu považuje ustanovení 5.3 Všeobecných obchodních podmínek, které zní: „Nestanoví-li právní předpis pro platnost plné moci zvláštní formu (např. formu notářského zápisu), musí být plná moc udělená Klientem Zmocněnci určitá, řádně podepsaná Klientem a přijatá Zmocněncem. Podpis Klienta na plné moci musí být učiněn před zaměstnancem Banky anebo musí být úředně ověřen.“ Odmítnutí akceptace plné moci je však dle našeho názoru v rozporu s českým právem. Z judikatury Nejvyššího soudu České republiky plyne, že úřední ověření plné moci lze vyžadovat pouze v případech, kdy je třeba úředně ověřeného podpisu pro úkon, který má být na základě plné moci učiněn (srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 894/2006 ze dne dne 23. května 2007). Vzhledem k tomu, že pro výzvu k vydání bezdůvodného obohacení ani pro komunikaci s bankou není obecně závaznými předpisy stanovena ani obligatorní písemná forma, lze vyloučit oprávněnost požadavku na úřední ověření podpisů na plné moci k těmto úkonům zmocňující. Navíc má banka uloženy podpisové vzory svých klientů, a je proto schopna velmi jednoduše zjistit, zda se tyto vzory shodují s podpisy na plné moci. Pokud by se vzorové podpisy a podpisy na plné moci neshodovaly, měla by banka řadu možností, jak ověřit, zda klienti plnou moc podepsali, neboť disponuje veškerými kontaktními údaji těchto svých klientů. V případě Komerční banky je proto možné banku vyzvat k tomu, aby plné moci na základě výše uvedené argumentace akceptovala a vyjádřila se k meritu věci. Takovýto postup se již osvědčil ve vztahu k Hypoteční bance, která také nejprve odmítla plné moci přijmout, ale výše uvedenou argumentaci přijala a pověřila své právní zástupce, aby se k věci vyjádřili. Na druhou stranu, Komerční banka se na závěr dopisu vyjádřila ve smyslu, že považuje smluvní ujednání ohledně úvěrových poplatků za souladné s českým i evropským právem, takže je možné i v těchto případech podat návrh na vydání elektronického platebního rozkazu.

.

FORMULÁŘ HROMADNÉHO VYMÁHÁNÍ NALEZNETE ZDE!

.Právní rozbor odpovědí bank na první výzvy týkající se vrácení úvěrových poplatků

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

23392685577

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

205


ČÍSLO TÝDNE - 205 miliard korun. Právě tolik činil schodek státního rozpočtu ke konci měsíce červenec roku 2020. Jedná se o historicky nejvyšší schodek samostatné České republiky. 


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více