Životní situace:
Pobyt v nemocnici - kdy (ne)musíte platit?

Instituce pro tuto životní situaci

Každý pobyt kohokoliv z nás v nemocnici je spojen nejen s čerpáním samotné zdravotní péče, ale také „spotřebováním“ určitých doprovodných nákladů.
Každý pobyt kohokoliv z nás v nemocnici je spojen nejen s čerpáním samotné zdravotní péče, ale také „spotřebováním“ určitých doprovodných nákladů.

Pokud bychom byli ve stejný čas doma, spotřebovávali bychom energie, prali a uklízeli, utráceli za jídlo a přitom všem by u nás nestál nikdo, kdo by nám byl schopen kdykoliv s čímkoliv na špičkové profesionální úrovni pomoci. Jako symbol těchto nákladů byla stanovena částka pouze ve výši 60 korun za každý den strávený: 

- v nemocnici, v odborných

léčebných ústavech, v léčebnách

dlouhodobě nemocných

(LDN) a na lůžku následné péče, nebo

- v lázních

(komplexní lázeňská péče) nebo 

- v dětských odborných léčebnách

nebo v ozdravovnách 

Tento poplatek se NEPLATÍ:

- pokud je pacient „na propustce“

- při poskytování jednodenní péče

na lůžku

- jedná-li se o pobyt pacienta

ve stacionáři

Stejná pravidla platí i pro pobyt průvodce dítěte, je-li mu tento pobyt hrazen z veřejného zdravotního pojištění (čili i rodič platí za sebe 60 korun i za dítě 60 korun za den pobytu). Novorozenec je z hlediska poplatků považován za dítě, jehož rodiče mají stejnou povinnost platit jako rodiče starších dětí. Ve smyslu placení je za lůžko považován také inkubátor, jinými slovy rodiče mají povinnost za dítě v inkubátoru poplatek za den pobytu také uhradit. Stejná pravidla jako na rodiče se vztahují i na zákonného zástupce dítěte.

Den, ve kterém jsme do nemocnice přijati (nebo jiného zařízení, uvedeného výše) a den, ve kterém bylo poskytování zdravotní péče v této nemocnici ukončeno, se počítá jako jeden den.

Zaplacení poplatku 60 korun za pobyt

Pacient nebo zákonný zástupce a také jeho ubytovaný průvodce

musí uhradit poplatek v celkové výši dané počtem dní strávených

ve zdravotnickém zařízení, a to:

- nejdéle do 8 kalendářních dnů po propuštění z ústavní péče

v případě, že hospitalizace byla kratší než 30 dní,

- vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce v případě,

kdy je pacient umístěn ve zdravotnickém zařízení po

dobu delší než 30 dní.

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců