Životní situace:
Potřebuji občanský průkaz

Občanský průkaz je doklad, který je povinen mít každý občan České republiky s trvalým pobytem na území České republiky a dovršil věku 15 let. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla soudem omezena.
Používání neplatného průkazu totožnosti může znamenat i udělení pokuty 10 000,- Kč! Podmínkou vydání občanského průkazu je státní občanství České republiky a trvalý pobyt na území České republiky.

Osvobození od poplatku:

Výměna z důvodu konce platnosti.

Nutné doklady: 

Vyplněná žádost, 1 fotografie

První občanský průkaz - rodný list, doklad o státním občanství (platný cestovní doklad, osvědčení o státním občanství ČR) Před ukončení platnosti - dosavadní občanský průkaz, pokud už skončila platnost je nutný i rodný list Změna údaje - dosavadní občanský průkaz a doklad o změně např. oddací list, rozhodnutí soudu o zákazu pobytu. Ztráta, odcizení, poškození, zničení - rodný list, doklad o rodném čísle a potvrzení o občanském průkazu (je vydáno při nahlášení ztráty) Ukončení trvalého pobytu v cizině nebo nabytí státního občanství ČR - rodný list, doklad o rodném čísle, doklad o státním občanství ČR, doklad o rodinném stavu.

Tiskopi žádosti o vydání Občanského průkazu obdržíte na příslušném Městském/Obecním úřadě.

Lhůty pro vyřízení:

Občanský průkaz je vydáván ve lhůtě 30 dnů od předložení všech potřebných dokladů obecnímu úřadu příslušnému k jeho vydání. Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 dnů ode dne: - kdy uplynula doba platnosti v něm vyznačená - kdy došlo ke změně místa trvalého pobytu - kdy došlo k nahlášení ztráty, odcizení, zničení, poškození - obdržení oddacího listu - nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství - obdržení úmrtního listu manžela - nabytí právní moci rozhodnutí soudu o uložení zákazu pobytu - nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům - nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, příjmení nebo bylo přiděleno nové rodné číslo - kdy bylo rozhodnuto o jeho neplatnosti z důvodu, že obsahuje nesprávné údaje, případně došlo k podstatné změně podoby
Témata k této situaci:

Doklady

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců