Životní situace:
Vadný plynoměr. Jaká máte práva

Rovněž podle § 71 odst. 9 energetického zákona má konečný zákazník právo v případě pochybností o správnosti údajů měření, požádat o přezkoušení měřicího zařízení, zda splňuje požadavky stanovené certifikátem schválení typu a relevantním předpisem ČSN.
O ověření přezkoušení by měl konečný zákazník požádat svého obchodníka s plynem nebo provozovatele distribuční soustavy nejpozději po obdržení vyúčtování. Provozovatel distribuční soustavy je potom povinen, v případě vzniku pochybností o správnosti údajů měření, zajistit ověření správnosti měření.

Přezkoušení plynoměru provádí vždy nezávislé metrologické středisko, které je autorizováno Českým metrologickým institutem k ověřování měřidel v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii. Ověření tedy vždy provádí nezávislý subjekt, který nemá žádnou vazbu na provozovatele distribuční soustavy, takže není opodstatněné se obávat nevěrohodnosti provedeného ověření.

Pokud se potvrdí, že na měřicím zařízení byla v době provádění odečtu závada, stanoví se náhradní údaje o spotřebě nebo dodávce plynu podle § 5, odst. 3) vyhl. č. 108/2011 Sb., o měření, ve znění pozdějších předpisů. Spotřeba se stanoví na základě množství plynu dodaného ve stejném období minulého roku nebo odebraného množství plynu naměřeného v následujícím srovnatelném období.

Také platí, že pokud byla na měřicím zařízení shledána závada, náklady na přezkoumání měřidla hradí provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy. Pokud však na měřicím zařízení není závada prokázána, vzniklé náklady na přezkoušení plynoměru nezávislým metrologickým střediskem hradí zákazník.
Témata k této situaci:

Energie

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců