Vyhledávání


Sepsání notářského zápisu o právně významné skutečnosti


Sepsání notářského zápisu o zástavní smlouvě/rejstřík zástav

Za sepsání notářského zápisu o zástavní smlouvě, vzniká-li zástavní právo zápisem do Rejstříku zástav, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu.


Notářský zápis o zástavní smlouvě/svolení k vykonatelnosti

Pokud chcete či potřebujete sepsat notářský zápis o zástavní smlouvě nebo zápis se svolením k vykonatelnosti.

Sepsání notářského zápisu o darovací smlouvě

Sepsat lze i notářský zápis o darovací smlouvě.

Sepsání notářského zápisu o právním úkonu

Jedná se o sepsání notářského zápisu o právním úkonu včetně vydání jednoho stejnopisu.

Promeškaný čas notáře

Náhrada za promeškaný čas náleží notáři při úkonech, prováděných na jiném místě než v kanceláři notáře nebo v místě konání jeho úředních dnů.


Zjištění stavu a obsahu závěti – odměna notáře

Odměna notáře za zjištění, zda je nebo není v Centrální evidenci závětí evidována závěť, listina o vydědění, listina o odvolání závěti nebo listina o odvolání listiny o vydědění (dále jen „závěť“) nebo listina o ustanovení správce dědictví, listina o odvolání listiny o ustanovení správce dědictví nebo listina oodvolání souhlasu s ustanovením do funkce správce dědictví, a za zjištění stavu a obsahu závěti nebo listiny o správě dědictvíje obsažena v odměně notáře jako soudního komisaře.

Dědím – odměna notáře

Základem odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v řízení o dědictví, je obvyklá cena zůstavitelova majetku, který.se.stal.předmětem.řízení.o.dědictví.

Pobyt v nemocnici či jiném lékařském zařízení

Budeme-li muset nějaký čas pobývat v nemocnici, lékařském zařízení či komplexní lázeňské péči, budeme si muset za každý den pobytu zaplatit.

Vydání léku na lékařský předpis

Potřebujeme-li léky, které mohou být vydány pouze na lékařský předpis, musíme za každou položku na receptu zaplatit, bez ohlednu na to, zda je na lék přispíváno zdravotní pojišťovnou celá či částečná penežitá částka.

Poskytnutí pohotovostní služby

Pokud byla zdravotnickým zařízením poskytnuta pohotovostní služba, je pojištěnec povinen zaplatit poplatek. Tento poplatek se týká i lékařské služby první pomoci včetně první pomoci poskytnuté zubním lékařem.

Návštěva lékaře

Návštěva lékaře se týká každého z nás. Ať už jsme nemocní či nás něco bolí, trápí.

Odměna za přijetí peněz do úschovy

Peníze do úschovy nepřebírá pouze notář či advokát, ale i exekutor.


Odměna za sepsání exekutorského zápisu o osvědčení skutkového děje


Odměna za sepsání exekutorského zápisu

V případě, že chcete sepsat zápis o dohodě se svolením k vykonovatelnosti. Tedy o souhlas s dlužníka s případnou exekucí pokud nebude splácet, má exekutor nárok na odměnu dle výše částky o kterou se jedná.


Odměna za exekuci provedením prací a výkonů


Odměna za rozdělení společné věci jejím prodejem

V případě, že exekutor prodá věc, jejíž část má být exekuována, určuje se jeho odměna výší výtěžku z prodeje této věci. Následně se postupuje stejně jako u vymáhání peněžního plnění.

Odebrání movité věci exekutorem

V případě exekuce odebráním věci se odměna exekutora určuje hodnotou odebrané věci, která je stanovena znaleckým posudkem.

Odměna exekutora při vyklizení bytu

Pokud máte vykonatelné soudní rozhodnutí přikazující vyklizení bytu a z tohoto důvodu budete potřebovat pomoc exekutora, má exekutor nárok na jednotnou částku za každou vyklizenou nemovitost.

Odměna exekutora za vymožení peněžité částky

V případě exekuce, která má za úkol exekuovat peněžní plnění má exekutor nárok na odměnu, která je určena dle výše vymáhané částky.

Zastupování ve věcech výkonu rozhodnutí nebo exekuce.


Zatupování u věcí žalob pro zmatečnost

Předchozí soudní či úřední rozhodnutí může obsahovat takové věcné a obsahové zásadní chyby, že je třeba podat žalobu pro zmatečnost.


Zastupování u obnovy řízení

Pokud byla vaše věc již pravomocně rozhodnuta, ale najevo vyšly nové důkazy či skutečnosti, které nebyly nebo nemohly být v době rozhodování známy, pak se můžeme v zastoupení advokátem domáhat obnovy řízení.


Zatupování ve věcech předběžných opatření

Pokud potřebujete využít předběžného opatření, má i v tomto případě advokát nárok na odměnu. V tomto případě se bude jednat o odměnu za sepsání návrhu na předběžné opatření a opatření důkazů.


Zastupování v řízení týkajících se právnických osob

V případě věcí týkajících se zastupování právnických osob, má advokát nárok na jednotnou odměnu, která je vyšší, než u jiných řízení. Je to dáno podnikatelským charakterem uvedených věcí.


Zatupování ve věcech práv k věcem cizím

Pokud uplatňujete k nějaké cizí věci či nemovitosti své právo, můžete ho uplatňovat u soudu. Může se jednat například o zřízení věcného břemene k cizímu pozemku apod.


Zastupování ve sporech související s užíváním bytu

U sporů vztahujících es k nájmu, podnájmu, vyklizení nemovitosti či nebytových prostor zaplatíte advokátovi za zastupování v tomto řízení jednotnou odměnu.


Zastupování v pracovních věcech

Ať už vystupujete v pozici zaměstnance, což bude nejčastější, nebo pozici zaměstnavatele v pracovněprávních sporech budete za všechna tato řízení, kdy se necháte zastupovat advokátem jednotnou odměnu.

Chci se nechat zastupovat ve věci dětí a rodiny

V případě, že se necháte zastupovat v řízeních dle zákona o rodině, pak za všechna řízení související s tímto zákonem zaplatíte stejně vysokou odměnu.


Chci se nechat rozvést nebo určit či popřít otcovství

V případě rozvodu a určení či popření otcovství platíte advokátovi stejně vysokou odměnu.


Sekce obsahuje celkem 406 článků. Výše vypsáno 301 - 330