Vyhledávání


Jak reklamovat poštovní služby

Také vady poskytovaných poštovních služeb lze reklamovat. Způsob uplatnění reklamace, včetně údajů o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci uplatnit, jsou povinnou součástí poštovních podmínek každého provozovatele poštovních služeb. 


Jak se bránit neuznané reklamaci operátora

Nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo ode dne, kdy operátorovi marně uplynula lhůta pro její vyřízení, můžete u ČTÚ podat návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace.


Jaké osoby zajišťují mimosoudní řešení spotřebitelských sporů?

Jedná se o zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu, kteří jsou přijati do služebního poměru na dobu neurčitou, a to za podmínek zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění.


Kde podat reklamaci na služby operátora

Občanský zákoník zapovídá ve spotřebitelských smlouvách taková ustanovení, která vylučují nebo omezují práva spotřebitele při uplatnění odpovědnosti za vady či odpovědnosti za škodu, tedy jeho právo uplatnit reklamaci.


Jak reklamovat vyúčtování operátorů

Reklamovat je možné vyúčtování ceny nebo poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací.


Reklamace lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování plynu

Vyhláška rovněž řeší případ požadované lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu. 


Jaké jsou další povinnosti podnikatele u vad staveb?

Podnikatel vás musí již v okamžiku uzavření smlouvy o dílo informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace.


Mohu si nechat vady stavby odstranit jiným podnikatelem?

Ano, pokud se podnikatel odmítá vaší reklamací zabývat a vadu odstranit, můžete v rámci uplatněné reklamace požadovat slevu z ceny stavby a uzavřít smlouvu na odstranění vady s někým jiným.


Za jaké vady stavby podnikatel odpovídá?

Podnikatel odpovídá za veškeré vady, které se na stavbě nachází v okamžiku předání.


Jaká mám práva z vad stavby?

Jestliže stavba nebyla provedena podle smlouvy, můžete po podnikateli požadovat v závislosti na charakteru vady buď odstranění vad, přiměřenou slevu z ceny, dodání toho, co chybí anebo odstoupení od smlouvy.


Co když mám s reklamací stavby náklady?

Veškeré účelně vynaložené náklady spojené s uplatněním reklamace vám podnikatel musí v případě, že je reklamace oprávněná, zpětně proplatit.


Co mohu dělat při nedodržení lhůty k vyřízení reklamace stavby?

Pokud podnikatel nevyřídí vaši oprávněnou reklamaci v zákonné 30denní či dohodnuté prodloužené lhůtě, považuje se to za podstatné porušení smlouvy.


Je možné lhůtu k vyřízení reklamace stavby prodloužit?

Ano, pokud se na tom s podnikatelem dohodnete. Za dohodu však nelze považovat předtištěnou větu uvedenou v obchodních podmínkách nebo v reklamačním formuláři podnikatele, kde se váš souhlas s prodloužením lhůty vynucuje.


Jaká je lhůta k vyřízení reklamace stavby a jak se počítá?

Vyřizování reklamace nesmí bez dohody s vámi trvat déle než 30 kalendářních dnů.


Reklamace stavby: Co mohu reklamovat?

Reklamovat je možné veškeré nedostatky, které stavba vykazuje v okamžiku předání. Pokud se jedná o vady zjevné, je nutné při převzetí stavby na ně podnikatele upozornit a stavbu případně odmítnout převzít.


Poškození věci při opravě

Pokud se s věcí předanou podnikateli v průběhu poskytnutí služby něco stane, ztratí se nebo poškodí, odpovídá za to. Podnikatel se totiž smlouvou o dílo zavazuje službu provést na své nebezpečí, což znamená, že odpovídá i za škodu na věci, které se služba týká. V případě ztráty nebo poškození věci můžete po podnikateli požadovat buď její uvedení do původního stavu anebo peněžitou náhradu.


Smlouva o dílo: Jaké jsou další povinnosti podnikatele?

Podnikatel vás musí již v okamžiku uzavření smlouvy o dílo informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace.


Smlouva o dílo: Co když mám s reklamací náklady?

Veškeré účelně vynaložené náklady spojené s uplatněním reklamace vám podnikatel musí, v případě, že je reklamace oprávněná, zpětně proplatit.


Smlouva o dílo: Co mohu dělat při nedodržení lhůty k vyřízení reklamace?

Pokud podnikatel nevyřídí vaši oprávněnou reklamaci v zákonné 30denní či dohodnuté prodloužené lhůtě, považuje se to za podstatné porušení smlouvy. To pro vás znamená, že již nemusíte čekat, jestli podnikatel vadu odstraní, ale můžete od smlouvy o dílo odstoupit a žádat zpět zaplacenou cenu služby.


Je možné lhůtu k vyřízení reklamace prodloužit?

Ano, pokud se na tom s podnikatelem dohodnete. Za dohodu však nelze považovat předtištěnou větu uvedenou v obchodních podmínkách nebo v reklamačním formuláři podnikatele, kde se váš souhlas s prodloužením lhůty vynucuje.


Jaká je lhůta k vyřízení reklamace a jak se počítá?

Vyřizování reklamace nesmí bez dohody s vámi trvat déle než 30 kalendářních dnů.


Jaká mám práva z vad díla?

Jestliže služba nebyla poskytnuta podle domluvy, můžete po podnikateli požadovat, v závislosti na charakteru vady, buď řádné provedení služby, přiměřenou slevu z její ceny nebo navrácení částky, kterou jste za ni podnikateli zaplatili.


Smlouva o dílo: Co mohu reklamovat?

Reklamovat můžete službu, která byla předmětem smlouvy o dílo, tedy jakoukoli opravu, úpravu a údržbu věci, za předpokladu, že byla podnikatelem provedena vadně.


Jaká je lhůta k vyřízení reklamace bytu či domu?

Podle českých soudů je lhůta stejná jako u reklamace spotřebního zboží. Prodávající nebo jím pověřený pracovník musí o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů.


Lze reklamaci uplatni i v jiné prodejně?

Dostavíte-li se s reklamací do jiné prodejny, která má stejné logo, interiér a sortiment jako prodejna, v níž jste zboží nakoupili, ještě to nemusí být správné místo pro uplatnění vaší reklamace.


Kde mohu uplatnit reklamaci za zboží

Ano. Reklamace se uplatňují zásadně u prodávajícího, od kterého bylo zboží koupeno, protože ten je vaším smluvním partnerem, který odpovídá za bezvadnost koupeného zboží po dobu 24 měsíců od jeho převzetí nebo po dobu poskytnuté záruky za jakost.


1

Sekce obsahuje celkem 26 článků. Výše vypsáno 1 - 26